Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu konkursu i wzoru umowy – 24.07.2018 r.

28 maja 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą nr 24/506/18/V, przyjął Regulamin konkursu dla Poddziałania 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn.

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE koniecznym stało się dostosowanie dokumentacji konkursowej do nowo obowiązujących przepisów.
W związku z powyższym zaktualizowano zapisy załącznika nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy.

Dodatkowo w załączniku nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 w części VII wniosku pn. Oświadczenie dodano oświadczenie o świadomości skutków niezachowania wskazanych w Regulaminie konkursu form i sposobów komunikacji między Wnioskodawcą a Instytucją Organizującą Konkurs.  

Dotychczas oświadczenie to było składane przez Wnioskodawców w formie papierowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie, a wzór przedmiotowego oświadczenia stanowił załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu. W związku z tym, iż w chwili obecnej oświadczenie to stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie nie ma konieczności dostarczania przedmiotowego oświadczenia dodatkowo w wersji papierowej. W związku z powyższym uchyla się załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu Wzór Oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji. Ponadto koniecznym stało się dostosowanie zapisów Regulaminu konkursu w kwestiach dotyczących usunięcia przedmiotowego załącznika.

Przedmiotowe zmiany do Regulaminu konkursu nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców. Zmiany obowiązują od 24 lipca 2018 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 24.07.2018 r.

2018-07-23

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 24.07.2018 r.

2018-07-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS