Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie – 14.08.2018 r.

Informujemy, że zaktualizowano załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu tj. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy. Wzór umowy o dofinansowanie projektu został zaktualizowany uwzględniając postanowienia ustawy wdrożeniowej (art. 52a ustawy), który mówi o tym, iż umowa o dofinansowanie projektu oraz decyzja o dofinansowaniu projektu mogą zostać zmienione, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu.

Ponadto w zaktualizowanej 13 czerwca 2018 r. Umowie błędnie został zawarty zapis dotyczący uwzględnienia standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020. W związku z tym, że przedmiotowy konkurs został ogłoszony 26 stycznia 2018 r., tj. przed wejściem w życie w dniu 11 kwietnia 2018 r. nowelizacji Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, zapisy dotyczące standardu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zostają usunięte z Umowy.

Zmiany obowiązują od 14 sierpnia 2018 r.

Niniejsze zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 14.08.2018 r.

2018-08-10

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS