Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 14.08.2018 r.

Pytanie 1: dotyczy podmiotów pełniących funkcję partnerów w konkursie.

Czy Partner musi być jedną z wymienionych jako podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie jednostek:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
- jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
- jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
- organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
- podmioty ekonomii społecznej.

Czy powyższy wymóg dotyczy jedynie Partnera, a nie Lidera?

Odpowiedź 1: Powyższy wymóg dotyczy zarówno Lidera, jak i Partnera projektu.

 

Pytanie 2: Jeśli Gmina nie posiada programu rewitalizacji, czy może brać udział w ramach niniejszego konkursu, tj. RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe ?

Odpowiedź 2: W związku z tym, że konkurs RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 nie jest konkursem rewitalizacyjnym, program rewitalizacji nie jest dokumentem wymaganym (obligatoryjnym). Jednocześnie zgodnie z Regulaminem konkursu Gmina jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinasowanie. Zatem Gmina nie posiadająca programu rewitalizacji może aplikować o środki w ramach konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18.

Zgodnie z powyższym kryterium merytoryczne nr 10 nie dotyczy przedmiotowego konkursu.

 

Pytanie 3: Gdy Gmina nie posiada programu rewitalizacji, grupy docelowej nie mogą stanowić wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wskazanym do rewitalizacji – w tym przypadku, w jaki sposób kryterium ma być spełnione?

Odpowiedź 3: Konkurs RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 nie jest konkursem rewitalizacyjnym.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18, grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku, a także otoczenie tych osób. Osoby będące otoczeniem uczestników projektu muszą również spełniać wymogi dotyczące miejsca zamieszkania.

Zgodnie z powyższym kryterium merytoryczne specyficzne obligatoryjne nr 6 nie dotyczy przedmiotowego konkursu.

 

Pytanie 4: W przypadku, gdy Gmina przystępuje do konkursu wraz z realizatorem- GOPS, jaki powinien być poziom wkładu własnego?

Odpowiedź 4: Zgodnie z Regulaminem konkursu minimalny wkład własny Gminy w ramach projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.