Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu – 27.08.2018 r.

IZ RPO WiM 2014-2020 podejmuje decyzję o rozszerzeniu katalogu form zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w przypadku, gdy wartość dofinansowania projektu udzielonego w formie zaliczek lub łącznie wartość zaliczek ze wszystkich równocześnie realizowanych umów o dofinansowanie projektu zawartych z IZ RPO WiM 2014-2020 przekracza 10 mln złotych. Rozszerzenie ww. katalogu form zabezpieczeń podyktowane jest specyfiką wsparcia, charakterem realizowanych projektów oraz typem potencjalnych Beneficjentów. Wybór formy zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy każdorazowo dokona IZ RPO WiM 2014-2020 w uzgodnieniu z Beneficjentem, rozpatrując każdy przypadek indywidualnie.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 27 sierpnia 2018 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 27.08.2018 r.

2018-08-22

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.