Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 6.09.2018 r.

Pytanie 1: Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania przez projekt, w którym kluczową grupą docelową/uczestnikami będą osoby (dzieci i młodzież) przebywające w pieczy zastępczej, natomiast ich prawni opiekunowie z rodzin zastępczych, w których przebywają, będą stanowić odbiorców jako otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?

Projekt miałby polegać na tym, iż kompleksowe wsparcie byłoby skierowane do dzieci i młodzieży przebywającej w przeczy zastępczej i miałoby skutkować wyposażeniem UP w kompetencje osobiste, społeczne i zawodowe, podniesieniem ich samooceny, rozwojem osobistym, które pozwolą im lepiej funkcjonować w rodzinie, szkole i lokalnej społeczności, a także efektywnie wejść w dorosłość. Natomiast udział opiekunów z rodzin zastępczych byłby realizowany w mniejszej skali i służyłby skuteczniejszemu wsparciu UP, np. poradnictwo, grupa wsparcia w zakresie radzenia sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Odpowiedź 1: Tak, taki projekt może być realizowany. Należy jednakże zwrócić uwagę, że dodatkowo w projekcie udział powinny brać również (jako uczestnicy projektu) rodzice biologiczni dzieci przebywających w pieczy zastępczej (jeżeli jest to możliwe). Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę, że w Poddziałaniu 11.2.3 nie dopuszcza się działań skupiających się na aktywizacji zawodowej uczestników. Przedmiotem Poddziałania 11.2.3 jest ułatwianie dostępu do usług społecznych i podnoszenie ich jakości, natomiast aktywizacja zawodowa możliwa jest np. w Poddziałaniu 11.1.1, którego bezpośrednim celem, np. przez wyposażenie w odpowiednie kompetencje społeczne i zawodowe, przywrócenie uczestników projektu na rynek pracy.

 

Pytanie 2: Czy fakt przebywania osoby w pieczy zastępczej jest już wystarczającą przesłanką do udziału w projekcie, czyli oznacza, że osoba taka jest zagrożona wykluczeniem społecznym? czy też należy wykazać jeszcze jakieś inne przesłanki?

Odpowiedź 2: Tak, zgodnie z definicją osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wystarczy, że osoba przebywa w pieczy zastępczej.

 

Pytanie 3: Czy uczestnikiem projektu mogą być rodzice z rodzin zastępczych, którzy pracują, mają dobrą sytuację materialną?

Odpowiedź 3: Nie, niemniej jednak te osoby mogą brać udział w projekcie jako otoczenie uczestników projektu.

 

Pytanie 4: Czy w przypadku projektu skierowanego do osób przebywających w pieczy zagrożonych wykluczeniem społecznym a nie ogólnie rodzin zastępczych, projektodawca ma obowiązek obejmować wsparciem wszystkich członków rodziny zastępczej, w której przebywa uczestnik?

Odpowiedź 4: Nie, obejmować wsparciem można zarówno osoby, jaki i całe rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Niemniej jednak, należy każdorazowo przeanalizować, czy wsparcie udzielane w takiej a nie innej postaci będzie efektywne i możliwe do zrealizowania.

 

Pytanie 5: Czy jeśli wiemy, że dziecko przebywające w pieczy zastępczej nie jest sierotą, to powinniśmy objąć w jakiś sposób wsparciem również rodziców biologicznych? A jeśli tak, to co w sytuacji braku kontaktu z rodziną biologiczną albo gdy są nikłe szanse na powrót dziecka do rodziny naturalnej (np. rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich, nie współpracują z OPS-em/PCPR-em, nie wykazują woli, aby przyjąć dziecko z powrotem, są dotknięci problemem alkoholowym i innymi problemami)? 

Odpowiedź 5: Zgodnie z limitem nr 1 (str. 30 Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18) kluczowym zadaniem projektów powinny stać się działania prewencyjne, które mają za zadanie zapobiegać umieszczeniu osób w opiece instytucjonalnej, a w przypadku projektów skierowanych na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej – rozdzieleniu dziecka z rodziną i kierowaniu go do pieczy zastępczej. Tak więc, w sytuacji, w której doszło już do rozdzielenia dziecka z jego rodziną biologiczną, projekt powinien zakładać umożliwienie temu dziecku powrót do jego rodziny. Niemniej jednak mogą wystąpić sytuacje, w których taki powrót nie będzie możliwy. W takich sytuacjach należy się skupić na wsparciu dziecka w celu wyposażenia go w niezbędne umiejętności/kompetencje, które będą dla niego przydatne w dorosłym życiu, a których nie była wstanie zapewnić rodzina biologiczna.

 

Pytanie 6: Dokumentacja konkursowa zawiera limity i ograniczenia dla Poddziałania 11.2.3 - punkt 1: "Kluczowym zadaniem projektów powinny stać się działania prewencyjne, które mają za zadanie zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, w przypadku projektów skierowanych na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, rozdzielaniu dziecka z rodziną i kierowaniu go do pieczy zastępczej"? Jak w powyższym kontekście należałoby rozumieć ten punkt, skoro dzieci są już rozdzielone z rodziną i przebywają w pieczy zastępczej?

Odpowiedź 6: Patrz odpowiedź na pytanie nr 5. Jeżeli więc Wnioskodawca zakłada, że jego projekt będzie dotyczył wsparcia dzieci przebywających w pieczy zastępczej, to jednym z założeń powinno być umożliwienie im powrotu do rodzin biologicznych (o ile na podstawie diagnozy okaże się, że taka potrzeba rzeczywiście istnieje i jest możliwa do osiągnięcia).

 

Pytanie 7: Jeśli liderem projektu jest organizacja pozarządowa, a partnerem powiatowe centrum pomocy rodzinie, to czy projekt powinien być realizowany w oparciu o kontrakt socjalny, PAL lub projekt socjalny czy też w oparciu o umowę na wzór kontaktu socjalnego?

Odpowiedź 7: W takim przypadku Wnioskodawca może wybrać, czy będzie realizował swój projekt z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego, czy będzie to robił, za pośrednictwem Partnera, z wykorzystaniem kontraktu socjalnego, programu aktywności lokalnej lub projektu socjalnego.

 

Pytanie 8: Czy w przypadku projektu kierowanego do rodzin zastępczych możliwe jest uznanie jako wkład własny finansowy do projektu świadczeń, które te rodziny uzyskują z PCPR-u na funkcjonowanie, wypoczynek letni dzieci itp.?

Odpowiedź 8: Tak, wytyczne w zakresie włączenia społecznego, jak i Regulamin konkursu, dopuszczają możliwość wnoszenia wkładu własnego w postaci zasiłków.

 

Pytanie 9: Proszę o pomoc i wskazówkę w następującej kwestii:

  • chcemy realizować projekt ryczałtowo, więc deklarujemy poziom osiągnięcia konkretnych wskaźników już na etapie składania wniosku
  • będziemy pracować z rodzinami przemocowymi z kilku gmin - na ten moment wiemy, ile takich rodzin potencjalnie jest w gminach, ale nie wiemy, które wejdą w projekt i iluosobowe będą - dlatego bardzo trudno nam określić liczbę osób, które obejmiemy wsparciem
  • widzimy, że jesteśmy w stanie pracować przez 2 lata z 30 rodzinami - nie możemy jednak założyć, że w danej rodzinie będzie na pewno 2,3 lub więcej osób

Jak w takiej sytuacji podejść do deklarowanej wartości wskaźników? Czy założyć minimum, że w każdej rodzinie będziemy pracować z minimum 2 rodzinami i tym osiągniemy wskaźniki, a jak będzie więcej osób w rodzinie, to obejmiemy ich również, ponieważ zakładamy limit 10000zł na rodzinę?

Odpowiedź 9: Wnioskodawca powinien przyjąć wstępne założenie dotyczące liczby uczestników projektu i tą wartością się kierować przy tworzeniu projektu (głównie: wskaźniki, wskaźniki do rozliczenia kwot ryczałtowych i budżet projektu). Wnioskodawca powinien oszacować, z jaką liczbą uczestników jest w stanie pracować i tak zaplanować projekt, aby zrekrutować zakładaną grupę. Przy czym należy pamiętać, że w przypadku projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi nie ma możliwości przekroczenia określonej kwoty wkładu publicznego (w lipcu – miesiąc ogłoszenia konkursu – kurs euro wynosił 4,3631, więc będzie to kwota 436 310 PLN). Można powiedzieć, że wskazana kwota będzie wyznacznikiem tego dla jak licznej grupy zaplanować projekt.

Co do limitu środków na uczestnika projektu należy zwrócić uwagę, że w przypadku projektu skierowanego do rodzin będzie to 10 000 PLN nie na rodzinę, lecz na każdego uczestnika (członka rodziny).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.