Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 10.09.2018 r.

Dokument, którego dotyczy pytanie: Konkurs otwarty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18. Pytanie dot. zapisów regulaminu konkursu (str. 23-24) w zakresie podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie. W 6. tirecie na str. 24 wskazano „inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej”. W związku z tym mam pytanie, czy spółka z o.o. mająca we wpisie do KRS następujący kod PKD: "88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana" może ubiegać się o dofinansowanie w ww. konkursie? A jeśli nie, to czy w ogóle spółka z o.o. może ubiegać się o dofinansowanie w tym konkursie?

 

Z uwagi na fakt, iż Państwa pytanie dotyczy stricte kryterium, które oceniane jest na etapie oceny merytorycznej, nie możemy udzielić bezpośredniej informacji.

Zgodnie z Podrozdziałem 3.3 Regulaminu konkursu podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • jednostki  organizacyjne  pomocy  społecznej  (w  rozumieniu  przepisów o pomocy społecznej);
  • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
  • jednostki  wspierania  rodziny i  systemu  pieczy  zastępczej  (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
  • organizacje  pozarządowe  działające  na podstawie  zapisów  statutowych w sferze  pomocy  i  integracji  społecznej  oraz  inne  podmioty  prowadzące na podstawie  zapisów  statutowych działalność  w  sferze  pomocy  i integracji społecznej;
  • podmioty ekonomii społecznej.

 

Weryfikacja podmiotu z zakresu działalności w sferze pomocy i integracji społecznej nie odbywa się jedynie na podstawie kodu PKD wskazanego we wpisie do KRS, lecz na podstawie całej treści wniosku i/lub zapisów statutowych podmiotu.

Ponadto należy zaznaczyć, iż aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić wszystkie kryteria merytoryczne specyficzne obligatoryjne (wykaz kryteriów znajduje się w załączniku nr 8 do Regulaminu), w tym kryterium o treści:

„Wnioskodawca lub Partner ma co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego”.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS