Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 14.09.2018 r.

Pytanie 1: Mimo podwyższenia części cen w Zestawieniu standardu i cen rynkowych maksymalna kwota wsparcia na uczestnika projektu pozostała bez zmian i wynosi 10 000 zł (strona 36 Regulaminu konkursu). W trakcie jednego ze spotkań zgłaszaliśmy, że w przypadku przedsięwzięć z osobami/rodzinami zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym mogłaby być zwiększona, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.

Czy jest zatem możliwe złożenie wniosku, w którym średni koszt wsparcia wszystkich uczestników w ramach projektu przekroczy ten poziom, oczywiście przy zachowaniu racjonalności kosztów przewidzianych w budżecie?

Odpowiedź 1: Zgodnie z Regulaminem konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 maksymalna kwota wsparcia na jednego uczestnika projektu wynosi 10 000,00 PLN (kwota ta nie uwzględnia kosztów racjonalnych usprawnień), przy czym limit ten dotyczy średniego kosztu wsparcia wszystkich uczestników w ramach projektu. Tym samym nie ma możliwości, aby średni koszt wsparcia wszystkich uczestników w ramach projektu przekroczył ten poziom.


Pytanie 2: W jaki sposób udokumentować, że uczestnicy projektu spełniają następujące przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej i mogą być uczestnikami przygotowywanego projektu:

  • ubóstwo,
  • niepełnosprawność,
  • długotrwała lub ciężka choroba,
  • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

Odpowiedź 2: Uczestnicy projektu powinni złożyć dokumenty charakterystyczne dla danej przesłanki np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie od lekarza. W innym przypadku potencjalni uczestnicy projektu powinni złożyć oświadczenie dotyczące swojej sytuacji. Weryfikacja spełnienia ww. przesłanek powinna zostać dokonana również w wyniku diagnozy przeprowadzonej podczas realizacji projektu. Celem potwierdzenia ww. sytuacji u potencjalnego uczestnika projektu można przeprowadzić również wywiad środowiskowy.


Pytanie 3: Czy seniorzy długotrwale cierpiący na choroby zwyrodnieniowe, nadciśnienie czy cukrzycę spełniają przesłankę długotrwałej choroby?

Odpowiedź 3: Ze względu na to, że nie zdefiniowano sformułowania „długotrwała lub ciężka choroba” w ustawie o pomocy społecznej, odpowiedź na wskazane pytanie nie może charakteryzować się wysokim stopniem szczegółowości.

Seniorzy wymagają wsparcia z uwagi na różne problemy związane z sytuacją rodzinną, brakiem zapewniania opieki przez bliskich lub sąsiadów, trudnościami z nawiązywaniem kontaktów ze społecznością lokalną, uczestniczeniem w życiu społecznym w połączeniu z długotrwałymi chorobami i taka/takie mogą być przesłanki ich uczestnictwa w projekcie. Udział w projekcie seniorów ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu z ww. powodów. Odpowiednio zaplanowane i zrealizowane formy wsparcia zniwelują u seniorów problemy natury społecznej i psychicznej.


Pytanie 4: Czy seniorzy, który żyją samotnie z powodu śmierci współmałżonka, czy stałego wyjazdu zarobkowego ich dorosłych dzieci (poza granicę albo w inne regiony Polski) wyczerpują przesłanki osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej?

Odpowiedź 4: Ze względu na to, że nie zdefiniowano sformułowania „zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa” w ustawie o pomocy społecznej, odpowiedź na wskazane pytanie nie może charakteryzować się wysokim stopniem szczegółowości.

Nie można określić czy seniorzy, który żyją samotnie z powodu śmierci współmałżonka czy stałego wyjazdu zarobkowego ich dorosłych dzieci (poza granicę albo w inne regiony Polski) wyczerpują przesłanki osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. Weryfikacja spełnia ww. przesłanki oprócz wskazanego w pytaniu stanu faktycznego (tj. śmierci współmałżonka czy stałego wyjazdu zarobkowego ich dorosłych dzieci) zależy od sytuacji socjalno-bytowej, psychicznej, społecznej potencjalnego uczestnika projektu. Po zanalizowaniu sytuacji potencjalnych uczestników projektu w wielu aspektach należy określić, czy spełnia przesłanki osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 47 Ustawy o pomocy społecznej interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Wskazywany zapis z ustawy powinien stanowić pomoc w określeniu spełniania przesłanki osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.


Pytanie 5: Czy przesłankę związaną ze zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową wyczerpuje długotrwały konflikt seniora z własną rodziną (np. dziećmi i wnukami), mimo zamieszkania w jednym domu albo w sąsiedztwie, wpływający negatywnie na jakość życia seniora i na jego kondycję psychiczną, samopoczucie (brak opieki/wsparcia ze strony rodziny, odwiedzin, integracji rodzinnej, aktywizacji przy wnukach itp.)?

Odpowiedź 5: Ze względu na to, że nie zdefiniowano sformułowania „zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa” w ustawie o pomocy społecznej, odpowiedź na wskazane pytanie nie może charakteryzować się wysokim stopniem szczegółowości.

Wnioskodawca po zanalizowaniu sytuacji potencjalnych uczestników projektu w wielu aspektach (sytuacji bytowej, psychicznej, społecznej) powinien określić, czy dana osoba spełnia przesłanki osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. Weryfikacja przesłanki powinna odbywać się na podstawie pełnego obrazu sytuacji życiowej potencjalnego uczestnika projektu. Należy również określić cel uczestnictwa w projekcie i dążyć do jego zrealizowania.

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 47 Ustawy o pomocy społecznej interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Wskazywany zapis z ustawy powinien stanowić pomoc w określeniu spełniania przesłanki osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS