Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 14.09.2018 r.

Pytanie 1: W naszym projekcie chcemy współpracować z 3 lokalnymi podmiotami:

  • Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  • Zespołem Szkół,
  • Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Czy te podmioty lokalne spełniają definicję z SzOOP (zgodnie z katalogiem beneficjentów określonym w SzOOP)?

Odpowiedź 1: Wskazane w zapytaniu podmioty stanowią jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego, w związku z czym należy stwierdzić, że są one jednym i tym samym podmiotem. Podmiot ten (jednostka samorządu terytorialnego) jest zgodny z katalogiem potencjalnych beneficjentów określonym w SzOOP. Tak więc, jeżeli Projektodawca zakłada nieformalną współpracę z tymi podmiotami w celu realizacji projektu, to limit nr 5 zostanie spełniony.

 

Pytanie 2: Czy wkładem własnym niepieniężnym w projekcie może być koszt wykorzystania pomieszczeń w szkole publicznej, ale przy założeniu, że organ prowadzący tej szkoły nie jest partnerem ani liderem projektu? Tylko stroną trzecią?

Odpowiedź 2: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (Podrozdział 6.10 pkt 2) wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Dalej ww. Wytyczne (Podrozdział 6.10 pkt 4 lit. g) wskazują, że jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji). Tak więc, jeżeli wskazane powyżej wymogi zostaną zachowane, wniesienie wkładu własnego do projektu w postaci sal szkolnych przez podmiot trzeci będzie możliwe.

 

Pytanie 3: Czy kwalifikowalny jest wyjazd zagraniczny, jeżeli wpisywałby się w cele projektu?

Odpowiedź 3: Poddziałanie 11.2.3 skupia się na ułatwianiu dostępu do usług społecznych (przez np. wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). Ponadto należy zaznaczyć, że wsparcie oferowane w projekcie musi mieć charakter zintegrowanych usług społecznych i wynikać z indywidualnej diagnozy osoby/rodziny. Pamiętać należy również, że cel projektu powinien wpisywać się w założenia danego Poddziałania.

W Regulaminie konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 w Podrozdziale 3.2 Typy projektów wskazany został przykładowy katalog możliwych do realizacji form wsparcia. Przy projektowaniu wsparcia Wnioskodawca powinien kierować się tymi zapisami. Tak więc, z punktu widzenia założeń konkursu, wyjazd zagraniczny nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS