Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 19.09.2018 r.

Pytanie:

Z otrzymanej mailowo odpowiedzi na pytanie nr 3 wynika, że oprócz problemu długotrwałej lub ciężkiej choroby powinniśmy wziąć też pod uwagę drugi problem, który na bazie Państwa odpowiedzi na pytania 4-5 można nazwać zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową.

Były to te słowa:

Seniorzy wymagają wsparcia z uwagi na różne problemy związane z sytuacją rodzinną, brakiem zapewniania opieki przez bliskich lub sąsiadów, trudnościami z nawiązywaniem kontaktów ze społecznością lokalną, uczestniczeniem w życiu społecznym w połączeniu z długotrwałymi chorobami i taka/takie mogą być przesłanki ich uczestnictwa w projekcie. Udział w projekcie seniorów ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu z ww. powodów. Odpowiednio zaplanowane i zrealizowane formy wsparcia zniwelują u seniorów problemy natury społecznej i psychicznej.

Chcę zapytać o "zdarzenie losowe i sytuację kryzysową". Jest tam litera "i" (spójnik). Czy to oznacza, że oprócz sytuacji kryzysowej, którą spodziewamy się wykazywać, MUSI też być wykazane zdarzenie losowe?

 

Odpowiedź:

Zastosowanie spójnika „i” w art. 7 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej wskazuje na to, że określenie „zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa” należy czytać jako jedną przesłankę. Tak więc, aby uznać spełnienie tej przesłanki, musi wystąpić sytuacja, w której zdarzenie losowe powoduje wystąpienie sytuacji kryzysowej. Ustawa o pomocy społecznej nie zawiera definicji „zdarzenia losowego” ani „sytuacji kryzysowej”, tak więc w każdym przypadku będzie konieczne, aby zbadać, czy wystąpiło zdarzenie losowe pociągające za sobą powstanie sytuacji kryzysowej. (szerzej S. Nitecki, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008, s. 176).

Pytanie:

Czy wkładem własnym mogą być wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią w takiej sytuacji – projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych (dzieci z SOSW) – nauczyciele i pracownicy internatu będą w projekcie osobami wspomagającymi uczestników podczas warsztatów, zajęć, wyjazdów itp. Osoby te są zatrudnione w szkole na zasadzie Karty Nauczyciela. Czy część ich wynagrodzenia odpowiadająca liczbie godzin poświęconej na projekt może być wkładem własnym? Czy dla tych osób należałoby jednak przygotować umowy wolontariackie i w takiej formie wnieść ich pracę jako wkład własny do projektu?

Odpowiedź:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków nie wskazują specyficznych wymagań dotyczących wnoszenia wkładu własnego pieniężnego. W definicji wkładu własnego zawartej ww. Wytycznych określone jest, że są to „środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania(…)”. Tak więc, zgodnie z przytoczoną definicją nie ma znaczenia czy środki finansowe wniesione do projektu przez Wnioskodawcę jako wkład finansowy pochodzą z jego własnych zasobów, czy też strony trzeciej.

Niemniej jednak, aby wkład własny w postaci części wynagrodzenia kadry projektu mógł zostać wniesiony do projektu, pracownicy ci powinni zostać w jakiś sposób zaangażowani w jego realizację. W takiej sytuacji (z wyłączeniem projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi, o których mowa w sekcji 6.6.1 pkt 1 lit. b ww. Wytycznych) będą miały zastosowanie zapisy ww. Wytycznych w zakresie kosztów związanych z angażowaniem personelu (podrozdział 6.15). Forma zaangażowania tych pracowników do projektu będzie zależała od Wnioskodawcy. Przy czym należy zwrócić uwagę, że w przypadku grupy pracowników jaką są nauczyciele szkół zastosowanie mogą mieć również inne przepisy (np. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela).

Pytanie:

Czy osoby lub rodziny, muszą spełniać co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, muszą również spełniać kryterium dochodowe określone w pomocy społecznej, aby otrzymać wsparcie?

Odpowiedź:

Status osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest niezależny od zapisów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Bowiem ten wyznacza przesłankę (kryterium dochodowe) do przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Natomiast wsparcie w projekcie, co do zasady, nie będzie miało charakteru pieniężnego.

Tak więc, projekt można kierować np. do osób lub rodzin, które spełniają co najmniej jedną z przesłanek zawartych w art. 7 ww. ustawy, nie zależnie od tego czy ich dochody przekraczają kryterium dochodowe czy też nie. Należy jednakże zwrócić szczególną uwagę, że w przypadku, w którym w projekcie (jako wkład własny) będą wypłacane świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na rzecz uczestników, zastosowanie będzie miał art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS