Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 19.09.2018 r.

Pytanie 

Dokument, którego dotyczy pytanie: Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu RPO WiM 2014−2020 . Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia. Proszę o doprecyzowanie dwóch kryteriów w konkursie RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/18

I. Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE :Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji”.

II. Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE STRATEGICZNE (PUNKTOWE) Zasięg oddziaływania projektu na obszarze MOF Olsztyna.

Czy istnieją obszary wyznaczone do rewitalizacji poza miastem Olsztyn? Z naszego rozeznania wynika, że nie ma takich obszarów zatem nie ma możliwości zdobyć punktów w kryterium punktowanym.
 

Odpowiedź

Kryterium obligatoryjne o brzmieniu Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji”, dotyczy wyłącznie złożonych wniosków o dofinansowanie o typie „rewitalizacyjnym”. Kryterium dotyczy tego, że w projektach jako uczestników projektu należy wykazać w 100% osoby pochodzące z obszarów rewitalizacji, wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji. Na terenie MOF Olsztyna, którego dotyczy konkurs obszary rewitalizacji wyznaczone są w Olsztynie oraz w Barczewie.

Wobec powyższego oraz odnosząc się do znaczenia kryterium strategicznego o brzmieniu Zasięg oddziaływania projektu na obszarze MOF Olsztyna, projekt może oddziaływać na więcej niż jedną gminę MOF, a zatem może uzyskać 5 pkt.  

Należy podkreślić, że w niniejszym  konkursie nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/18 można również złożyć wnioski o dofinansowanie o typie „innym” (nie rewitalizacyjnym). Wówczas,  w takich projektach uczestnicy projektu mogą pochodzić zarówno z obszarów rewitalizowanych, jak i spoza tych obszarów. Dlatego też w kryterium strategicznym o brzmieniu  Zasięg oddziaływania projektu na obszarze MOF Olsztyna,  w sytuacji gdy projekt;

  • oddziałuje na 1 gminę: punktów się nie otrzyma;
  • oddziałuje na więcej niż jedną gminę: można uzyskać 5 pkt;
  • oddziałuje na cały obszar MOF Olsztyna: można uzyskać 10 pkt.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS