Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 27.09.2018 r.

Pytanie:

Jak zostanie oceniony nasz potencjał, jeśli Instrukcja (s. 36) mówi:

„Elementem oceny potencjału finansowego jest analiza planowanych rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z Budżetem projektu). Polega ona na porównaniu rocznego poziomu wydatków z rocznymi obrotami wnioskodawcy albo – w przypadku projektów partnerskich – z rocznymi łącznymi obrotami wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) za poprzedni zamknięty rok obrotowy. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż rok kalendarzowy (12 miesięcy), należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa”.

Roczny obrót spółdzielni za ostatni zamknięty rok obrotowy to xxx,x tys. zł. Czy jeśli złożymy wnioski, w ramach których wartość planowanych wydatków wyniesie w roku 2019 kwotę przewyższającą nasz obrót, to zostaniemy odrzuceni?

Czy też po prostu w punkcie Karty oceny merytorycznej „5. Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania projektem” w podpunkcie a) opis potencjału finansowego dostaniemy 0 punktów (maks w tym podpunkcie to 2 punkty), ale możemy uratować całe kryterium dzięki kolejnym 4 podpunktom?

Odpowiedź:

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ocena potencjału finansowego Wnioskodawcy oraz partnera/-ów (jeżeli dotyczy) dokonywana jest całościowo na podstawie informacji dotyczącej możliwości zapewnienia przez nich płynnej obsługi finansowej projektu oraz ich rocznego obrotu.

Zacytowany przez Wnioskodawcę fragment tekstu odnosi się do projektów, które zostały złożone na dany nabór i podlegają ocenie. Tak więc, w przypadku, w którym Wnioskodawca złożył więcej niż jeden projekt, ocena potencjału finansowego jest przeprowadzana na podstawie zsumowanych wydatków ponoszonych w poszczególnych projektach (tzw. projekty sumaryczne). Niemniej jednak, nawet w sytuacji, w której roczny obrót Wnioskodawcy nie będzie przekraczał zsumowaną wartość wydatków z poszczególnych projektów w roku, w którym są one najwyższe, nie będzie to stanowiło podstawy do odrzucenia projektu. W takiej sytuacji Wnioskodawca zostanie poproszony na etapie ewentualnych negocjacji o poświadczenie, że będzie w stanie zapewnić płynną obsługę finansową projektu.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.