Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 5.10.2018 r.

Pytanie:

Czy w ramach kosztów pośrednich projektu realizowanego przez OPS możliwe jest przyznawanie osobom zarządzającym projektem (koordynator, księgowa) nagród zamiast dodatków specjalnych? Chodzi o przypadek, kiedy są to osoby zatrudnione w OPS na umowę o pracę. Np. nagroda za wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu np. co drugi miesiąc albo raz na kwartał.

Odpowiedź:

Zgodnie z Podrozdziałem 7.5 Koszty pośrednie pkt 9 oraz Podrozdziałem 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS pkt 9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków do personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich nie ma zastosowania Podrozdział 6.15, za wyjątkiem pkt 7. W związku z tym, w przypadku personelu zarządzającego projektem taka nagroda będzie stanowiła wydatek kwalifikowalny.

Należy zwrócić szczególną uwagę, że sytuacja jest odmienna w przypadku personelu merytorycznego (koszty bezpośrednie). W takim przypadku ww. wytyczne przewidują jedynie dodatek z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS