Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu konkursu– 5.10.2018 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 05.10.2018 r. zmianie uległ Regulamin Konkursu nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie:

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kwota przeznaczona do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/18 tj. kwota alokacji wynosi: 9 816 404,40 co daje kwotę 41 993 596,38 PLN, liczoną po kursie 4,2779 EUR/PLN ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1."

_________________

1 Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w ·miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zwiększono alokację, tj. 27.09.2018 r., gdzie 1 EUR = 4,2779 PLN.

Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/18.

Zmiana obowiązuję od 05.10.2018 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 5.10.2018 r.

2018-10-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS