Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 8.10.2018 r.

Pytanie 1:

Chcemy objąć wsparciem ludzi starszych (seniorów). Czy można przyjąć, że senior to osoba w wieku 60+?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych – osoba starsza jest to osoba, która ukończyła 60. rok życia. Przy czym należy zwrócić szczególną uwagę, że nie każdy senior (osoba starsza) będzie zagrożony ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Aby osoba starsza mogła być uczestnikiem projektu musi spełniać przynajmniej jedną z przesłanek zawartych w Rozdziale 3 Słownik pojęć pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014–2020.


Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnieni, czy w projekcie należy realizować wskaźnik „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu" na poziomie min. 15% (zgodnie z zapisami regulaminu konkursu na stronie 36, tj. „rezultat bezpośredni nr 2, który należy zawsze wykazać na poziomie minimum 15%”)?

Definicja wskaźnika mówi, iż wskaźnik podlega monitorowaniu, jeżeli projekt zakłada działania z zakresu aktywizacji zawodowej kierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Czy w przypadku, jeżeli w projekcie zaplanowano wsparcie dla Seniorów, tj. osób nieaktywnych zawodowo?

Odpowiedź 2:

Nie, podany w zapytaniu wskaźnik ma charakter wyłącznie informacyjny, jako że w tym konkursie nie przewidziano możliwości realizacji wsparcia o charakterze zawodowym.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS