Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne – działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.3 „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego WW-M na lata 2014–2020.

 

Na spotkanie zapraszamy:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • organizacje pozarządowe
 • uczelnie
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach konkursu.

 

Termin i miejsce spotkania: 5 grudnia 2018 r. w godzinach 10.00-13.00

Miejsce: Hotel Park, Al. Warszawska 119, Olsztyn

 

Dofinansowanie można otrzymać na:

 • Ochrona parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000) poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej w celu zwiększenia świadomości w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wraz z przygotowaniem pomieszczeń na ten cel;
 • Realizacja programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii (w tym potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu) – wyłącznie jako element projektów z wyłączeniem spotów reklamowych w TV;
 • Tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym np.: banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych;
 • Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym:

- ochrona in-situ lub restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem;

- odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania;

- zmniejszenie presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego ochrona ex-situ lub wprowadzenie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych;

 • Realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa).

 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 30 listopada 2018 r. do godz. 14:00.

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Więcej informacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
tel: 89 512 54 82/83/84/85/86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

2018-11-13

Agenda spotkania

2018-11-13

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS