Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu – zwiększenie kwoty alokacji – 9.01.2019 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 08.01.2019  r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/18 tj. kwota alokacji wynosi: 1 031 833,31   EURO co stanowi 4 439 772,36  PLN[1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. „

 

Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs i obowiązuje od 08.01.2019 r.

 


[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym rozstrzygnięto konkurs, tj. 28.12.2018 r., gdzie 1 EUR =  4,3028 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 8.01.2019 r.

2019-01-09

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS