Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 30.01.2019 r.

Pytanie:

Czy w planowanym na luty konkursie rewitalizacyjnym z 11.2.3 RPO będzie przewidziany obowiązek partnerstwa z gminą, na terenie której realizowany jest proces rewitalizacyjny?

Moje pytanie sprowadza się do ustalenia, czy gmina taka musi być beneficjentem lub partnerem, czy też może być tylko związana z projektem nieformalnie, jako np. podmiot współpracujący z liderem, którym jest np. organizacja pozarządowa?

 

Odpowiedź:

W zaplanowanym na luty konkursie z Poddziałania 11.2.3 RPO nie będzie ogólnego obowiązku partnerstwa, tylko wymóg realizacji projektu z co najmniej jednym podmiotem lokalnym (zgodnie z katalogiem Beneficjentów określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej) działającym na obszarze realizacji projektu. Zakres tej współpracy będzie musiał zostać wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.

Nie mniej jednak w przypadku projektów miękkich, które stanowią odpowiedź na potrzeby wskazane w programie rewitalizacji – wynikają z tego programu (niezależnie czy będą związane z konkretną infrastrukturą czy też nie), powinny być one zbieżne z zaplanowanymi w tym programie przedsięwzięciami i ich założeniami (w tym z podmiotami określonymi jako realizatorzy projektu). W związku z powyższym należy wskazać, że kształt „projektu rewitalizacyjnego” będzie w głównej mierze zależny od zapisów danego programu rewitalizacji. Przy czym to w jakim stopniu faktycznie złożony „projekt rewitalizacyjny” powinien być zbieżny z postanowieniami programu rewitalizacji uzależnione jest od różnych przesłanek. Podsumowując, jeżeli w programie rewitalizacji wskazano, że dany projekt (przedsięwzięcie) zakłada udział gminy, np. jako Beneficjenta lub Partnera, to wymóg ten powinien być co do zasady zachowany.

Dodatkowo należy podkreślić, że w ogłaszanym konkursie została wydzielona oddzielna alokacja na „projekty rewitalizacyjne”, które wynikają z Ponadlokalnych Programów Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow. Środki te zostały dedykowane dla gmin, które należą do sieci miast Cittaslow. Co do zasady w takim przypadku to gmina będzie Wnioskodawcą, chyba że w programie rewitalizacji wskazano inaczej lub inaczej wynika z odrębnych porozumień.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.