Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 8.02.2019 r.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie zapisu zamieszczonego w Regulaminie konkursu:

"Projekt rewitalizacyjny (społeczny) powinien posiadać następujące cechy:

1. Projekt rewitalizacyjny (społeczny) powinien wynikać z programu rewitalizacji;

2. Projekt rewitalizacyjny (społeczny) powinien obejmować wyłącznie osoby z obszaru rewitalizacji (wskazanego w programie rewitalizacji);

3. Projekt rewitalizacyjny (społeczny) powinien pozostawać w ścisłym powiązaniu z projektem finansowanych z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji;

4. Okres realizacji projektu rewitalizacyjnego (społecznego) powinien być powiązany z komplementarnym projektem infrastrukturalnym (patrz podrozdział 3.4 Regulaminu);

5. Projekt powinien być wskazany w oświadczeniu Wnioskodawcy o złożeniu/realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020, jako projekt wynikający z programu rewitalizacji i komplementarny do projektu infrastrukturalnego realizowanego ze środków EFRR."

Co w przypadku jeżeli projekt nie jest komplementarny z projektem miękkim składanym w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19? Czy taki projekt zostanie pozytywnie oceniony?

 

Odpowiedź:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że konkurs RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 jest konkursem o charakterze rewitalizacyjnym. Wnioski o dofinansowanie projektów składane w konkursie stanowić muszą przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z lokalnych programów rewitalizacji miast. Konkurs uwzględnia również przedsięwzięcia uzgodnione i zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW. W związku z powyższym w ogłaszanym konkursie została wydzielona oddzielna alokacja na „projekty rewitalizacyjne”, które wynikają z Ponadlokalnych Programów Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow. Środki te co do zasady zostały dedykowane gminom, które skupione są w sieci miast Cittaslow.

 

1. Projekt rewitalizacyjny społeczny powinien wynikać z programu rewitalizacji. Projekt miękki powinien stanowić odpowiedź na potrzeby wskazane w programie rewitalizacji. Działania muszą wynikać z lokalnych programów rewitalizacji miast (niezależnie czy będą związane z konkretną rewitalizowaną infrastrukturą czy też ogólnie z rewitalizowanym terenem).

 

2. Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19, grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku, a także otoczenie tych osób. Osoby będące otoczeniem uczestników projektu muszą również spełniać wymogi dotyczące miejsca zamieszkania. Osoby wchodzące w skład grupy docelowej oraz ich otoczenie powinny zamieszkiwać wyłącznie obszar rewitalizacji danego miasta.

 

3. Projekt „miękki” powinien pozostawać w ścisłym powiązaniu z projektem finansowanych z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji. Projekt infrastrukturalny związany z rewitalizacją obszarów wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji miast powinien być wsparty działaniami społecznymi skierowanymi do mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Wnioskodawca aplikujący o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na rewitalizację obszarów wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji miast zobligowany jest do podjęcia działań społecznych skierowanych do mieszkańców terenów rewitalizowanych.

 

4. Okres realizacji projektu rewitalizacyjnego (społecznego) powinien być powiązany z komplementarnym projektem infrastrukturalnym (patrz podrozdział 3.4 Regulaminu);

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 planując okres realizacji projektu rewitalizacyjnego „miękkiego” należy mieć na uwadze:

  • w przypadku przedsięwzięć dofinansowanych ze środków EFRR w ramach Osi 8 RPO WiM 2014–2020, w których zakłada się stworzenie bazy dla projektów „miękkich” – w takim przypadku projekt społeczny finansowany z EFS powinien rozpocząć się przed ostatecznym zakończeniem lub po zakończeniu projektu finansowanego z EFRR, tak aby umożliwić jego realizację z wykorzystaniem powstałej infrastruktury;
  • realizacja projektu finansowanego z EFS powinna rozpocząć się najpóźniej w terminie do 1 roku od zakończenia rzeczowej realizacji projektu infrastrukturalnego, określonego w umowie o dofinansowanie projektu, ponadto projekt finansowany z EFS nie powinien zakończyć się wcześniej niż projekt infrastrukturalny;
  • projekt społeczny finansowany z EFS może być również realizowany np.: równolegle z projektem EFRR, o ile oba projekty uzupełniają się i tworzą spójną całość, gwarantującą rozpoczęcie procesu rewitalizacji wyznaczonego obszaru.

W konkursie nie określono minimalnego ani maksymalnego okresu realizacji projektu. Oznacza to, że można dowolnie określić horyzont czasowy realizacji projektu, pamiętając oczywiście o racjonalności zaplanowanych zadań w harmonogramie realizacji projektu (np.: względem projektu z EFRR).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaleca, aby we wniosku o dofinansowanie projektu, wskazać uzasadnienie do przedstawionego okresu realizacji projektu, w sytuacji kiedy okres realizacji projektu „miękkiego” będzie bardzo odległy od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu. IOK dopuszcza aplikowanie o środki finansowe z EFS w przypadku niezakończenia jeszcze działań projektowych infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Osi 8 RPO WiM 2014–2020.  

 

5. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dofinansowania ze środków RPO WiM 2014-2020 w ramach konkursu RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 zgodnie z zapisami regulaminu konkursu powinien złożyć wyciąg z programu rewitalizacji, tj.:

•          kopie aktualnej uchwały przyjmującej program rewitalizacji oraz

•          kopie listy planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami lub Oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji (załącznik nr 13 do Regulaminu – w przypadku projektów określonych w programie rewitalizacji jako „pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych”.

W ww. oświadczeniu Gmina, która uchwala program potwierdza, że złożony projekt wynika z jego postanowień.

W ramach konkursu rewitalizacyjnego RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 składane projekty społeczne „miękkie” powinny wynikać z lokalnych programów rewitalizacji miast, w tym także programów rewitalizacji miast skupionych w sieci miast Cittaslow. Projekty społeczne współfinansowane ze środków EFS powinny być komplementarne do projektów rewitalizacyjnych infrastrukturalnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Ocena komplementarności złożonego w ramach konkursu projektu nastąpi na etapie oceny merytorycznej konkursu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS