Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 11.02.2019 r.

Pytanie 1:

Czy w opisie potencjału kadrowego - kadry zarządzającej oraz potencjału kadry merytorycznej można posługiwać się nazwiskami osób czy jedynie opisem doświadczenia i stanowiskiem/funkcją osoby w projekcie?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, w punkcie 4.5 wniosku o dofinansowanie należy przedstawić kadrę, która dopiero zostanie zaangażowana do projektu. Opisując zatem kadrę zarządzającą oraz merytoryczną należy wskazać planowaną funkcję (stanowisko) w projekcie, wymagane kompetencje i doświadczenie, zakres obowiązków, wymiar czasu pracy oraz formę zatrudnienia/zaangażowania w projekcie. O ile to możliwe, należy również podać syntetyczną informację o doświadczeniu zawodowym istotnym z punktu widzenia projektu, z uwzględnieniem planowanych na danym stanowisku zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Należy mieć również na uwadze, że w przypadku kadry zewnętrznej wykazywane są osoby, które Wnioskodawca dopiero chciałby zaangażować. W takich przypadkach może obowiązywać konkurencyjna procedura wyboru (Zasada konkurencyjności lub Ustawa Prawo Zamówień Publicznych). W przypadku zatem stanowisk planowanych do obsadzenia, w opisie kompetencji i doświadczenia kadry zarządzającej i merytorycznej należy wskazać wymagane oczekiwania na etapie rekrutacji. Mając na uwadze powyższe, dokonując opisu potencjału kadrowego w projekcie nie należy posługiwać się nazwiskami konkretnych osób.

 

Pytanie 2:

Co zrobić w przypadku, kiedy 3 pozyskane oferty na kurs są droższe niż analogiczny kurs uwzględniony w cenniku? A cena z cennika nie jest proponowana przez żadnego wykonawcę co wynika również z analizy stron www

Odpowiedź 2:

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19 – Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków (grudzien2018 r.) określa przykładowe, najczęściej występujące koszty w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  We wstępie do powyższego dokumentu określono, że:

„3. Stawki ujęte w katalogu są stawkami średnimi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych w budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji itp.

4. W przypadku przekroczenia ww. stawki Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji.”

Oznacza to, że przekroczenie stawek zawartych w Zestawieniu standardu wymaga dodatkowego uzasadnienia kosztu.

 

Pytanie 3:

Pytanie dotyczy partycypacji finansowej pracodawców w kosztach organizacji stażu.

Kryterium specyficzne fakultatywne pierwsze brzmi:

Projekt zakłada partycypację finansową pracodawców w wymiarze co najmniej 5% w kosztach organizacji i prowadzenia stażu zawodowego.

W przykładowych pytaniach i odpowiedziach jest przykład omówiony na dodatku dla opiekuna stażu 500 zł z czego 400 zł z projektu a 100 zł od pracodawcy. Czy to oznacza ,że koszt organizacji i prowadzenia stażu należy rozumieć jako koszt po stronie pracodawcy i od tego liczyć 5% czy szerzej – np. koszt stypendium dla ucznia , koszt organizacji stażu- dojazdy, odzież itp. oraz koszt wynagrodzenia opiekuna stażu co przykładowo może dać 3000 zł i od tej całości należy liczyć 5%?

Odpowiedź 3:

W myśl Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, do kosztów organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, w ramach których będzie ponoszona 5% partycypacja finansowa pracodawców należy zaliczyć „m. in. koszty wskazane w pkt 14 lit. c, g oraz j”, a więc koszt stypendium stażowego, koszt organizacji stażu (np. koszty dojazdu, koszty zakupu odzieży roboczej, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP praktykanta lub stażysty itp.), jak również wynagrodzenie opiekuna staży. Mając na uwadze powyższe 5% partycypacji finansowej pracodawców należy liczyć od całości wydatków związanych z realizacja stażu zawodowego.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.