Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 14.02.2019 r.

Pytanie 1:

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 11.1.1, Konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-001/19, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie: Czy aby spełnić zapisy pkt. 5.4. Wymaganie załączniki do wniosku o dofinansowanie, wystarczające jest załączenie uchwały przyjmującej program rewitalizacji oraz Oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji (załącznik nr 15)? - Projekt nie jest uwzględniony w liście projektów kluczowych, ani uzupełniających, ale jest zgodny z celami określonymi w programie rewitalizacji.

Odpowiedź 1:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM 11.01.01-IZ.00-28-001/19 w przypadku projektu, który nie został uwzględniony w programie rewitalizacji (ani na liście kluczowych projektów ani uzupełniających), do wersji papierowej należy dołączyć:

  • kopię aktualnej Uchwały przyjmującej program rewitalizacji oraz
  • oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji.

Natomiast właściwa analiza zgodności projektu z programem rewitalizacji nastąpi na etapie oceny merytorycznej.

 

Pytanie 2:

Czy w odniesieniu do projektu stanowiącego przedsięwzięcie rewitalizacyjne wynikające z  lokalnego planu rewitalizacji miasta Biskupiec wnioskodawcą danego projektu musi być sama Gmina, czy, jeżeli realizacja projektu planowana jest w partnerstwie Gminy i regionalnego NGO (NGO z siedzibą spoza terenu Gminy Biskupiec) to wnioskodawcą może być dane NGO, a Gmina może przy realizacji projektu wystąpić w roli partnera projektu?

Działania projektowe zaplanowane na obszarze rewitalizacji – Gminy Biskupiec. Uczestnikami projektu będą osoby, zamieszkujące na obszarze Gminy.

Odpowiedź 2:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że Wnioskodawcą projektu rewitalizacyjnego, społecznego nie musi być sama Gmina. Istnieje możliwość złożenia wniosku przez inny podmiot (np. fundację, stowarzyszenie) , który będzie Wnioskodawcą, zaś partnerem w projekcie może być wówczas dana Gmina.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.