Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 22.02.2019 r.

Pytanie:
Proszę o udzielenie informacji na poniższe pytania dotyczące konkursu RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19:

 1.        Czy budynek, w którym planujemy utworzenie Klubu Seniora lub Dziennego Domu Seniora musi znajdować się na obszarze objętym rewitalizacją?
 2.        Czy budynek, w którym planujemy utworzenie Klubu Seniora lub Dziennego Domu Seniora musi być ujęty w planie rewitalizacji i być powiązany z projektem infrastrukturalnym?
 3.        Czy w projekcie możemy tworzyć lub rozwijać mieszkania chronione/wspomagane?
 4.        Czy w okresie trwałości projektu uczestnicy projektu mogą mieszkać poza obszarem objętym rewitalizacją?
 5.        Czy można objąć wsparciem osoby spoza obszaru rewitalizacji? Czy może być to otoczenie tych, osób, ale z poza obszaru rewitalizacji?

 

Odpowiedź:

 1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że konkurs RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 jest konkursem otwartym rewitalizacyjnym. W ramach konkursu składane projekty społeczne powinny być projektami komplementarnymi do projektów infrastrukturalnych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (str. 25) projekty powinny być przede wszystkim realizowane na obszarze rewitalizacji, wskazanym w programie rewitalizacji. W związku z powyższym budynek, w którym planowane  jest utworzenie Klubu Seniora lub Dziennego Klub Seniora powinien być zlokalizowany na obszarze  rewitalizacji miasta. Miejscem realizacji wszystkich form wsparcia w ramach projektu co do zasady powinien być obszar wskazany w programie rewitalizacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację działań projektowych zlokalizowanych poza obszarem rewitalizacji, jeśli służy on (bezpośrednio przyczynia się do) realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Takie przypadki wymagają uzasadnienia i wskazania siły powiązań zaplanowanych działań oraz efektywności oddziaływania projektu rewitalizacyjnego.
 2. Co do zasady, projekty składane na konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 powinny wynikać z właściwych programów rewitalizacji – co m.in. oznacza, że powinny zostać uwzględnione w programie rewitalizacji na liście „podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych” lub „przedsięwzięć uzupełniających”.
  Z reguły również projekty rewitalizacyjne społeczne są powiązane z konkretną infrastrukturą. W takim przypadku ocenie podlegało będzie to czy założenia projektu stanowią element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, uzupełniającego działania infrastrukturalne (może to być remont jakiegoś budynku w celu przywrócenia jego pierwotnej funkcji/użyteczności) o działania wspierające aktywizację społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np. utworzenie Klubu Seniora w budynku, który został wyremontowany w projekcie infrastrukturalnym).
  Natomiast w przypadku projektów rewitalizacyjnych niezwiązanych z infrastrukturą oceniane będzie czy projekt stanowi element przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnego programu rewitalizacji (czy projekt odpowiada m.in. potrzebom określonym w programie rewitalizacji).
 3. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (str. 21, punkt k i f) jedną z zaproponowanych możliwych form wsparcia w ramach  zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych/wspomaganych. Zaproponowany katalog możliwych form wsparcia w Regulaminie konkursu ma charakter otwarty, tzn. w przypadku gdy z przeprowadzonej diagnozy uczestników projektu wynika, że zastosowania wymagają inne formy wsparcia niż te określone w Regulaminie konkursu to IOK dopuszcza ich zastosowanie. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że wsparcie uczestników projektu musi odbywać się zgodnie z Wytycznymi w zakresie włączenie społecznego oraz prawodawstwem krajowym.     
 4. Celem głównym projektów realizowanych w ramach Poddziałania 11.2.3 powinno być ułatwienie dostępu do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. W okresie trwałości projektu Wnioskodawca powinien umożliwić skorzystanie z usług społecznych osobom bez względu na to czy spełniają kryteria właściwe dla grupy docelowej czy też nie (dotyczy to również kryterium miejsca zamieszkania).
 5. Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19, grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku, a także otoczenie tych osób. Osoby będące otoczeniem uczestników projektu muszą również spełniać wymogi dotyczące miejsca zamieszkania obszaru rewitalizacji. Osoby wchodzące w skład grupy docelowej projektu oraz ich otoczenie powinny zamieszkiwać wyłącznie obszar rewitalizacji danego miasta. W związku z powyższym nie ma możliwości w ramach tego konkurs objęcia wparciem osób zamieszkujących poza obszarem rewitalizacji danego miasta, dotyczy to uczestników projektu oraz ich otoczenia.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS