Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1

Poddziałanie 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk

zakończony     od: 2016-05-31 do: 2016-07-29
Komunikaty

Z uwagi na wydłużony termin naboru wniosków z 31.05.2016 r. – 27-06.2016 r. na 31.05.2016 r. – 29.07.2016 r. niezbędne jest wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Zmianie ulegają zapisy Regulaminu konkursu: Rozdział 2 Podstawowe informacje o konkursie, podrozdział 2.4 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie, w którym wydłużeniu ulega planowany termin rozstrzygnięcia konkursu z 31 października 2016 r. na 6 grudnia 2016 r.

Zmiany obowiązują od 26 lipca 2016 roku.

 

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (RPO WiM) informuje, że z uwagi na trwającą procedurę naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM w dziedzinie „Znajomość Strategii ZIT Ełk” niezbędne jest wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie.

Zmianie ulegają zapisy regulaminu konkursu: rozdział 2 Podstawowe informacje o konkursie, podrozdział 2.4 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie, w którym wydłużeniu ulega termin składania wniosków o dofinansowanie projektu
z: 31.05.2016 r. – 27.06.2016 r. na 31.05.2016 r. – 29.07.2016 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WiM informuje, że zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 21.06.2016 r.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk.

Typ projektu: wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej.

 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

31 maja 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

27 czerwca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31 października 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (t.j. gmina wiejska Ełk i miasto Ełk), działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i ubóstwem odbywać się będzie:

a) w nowo utworzonych podmiotach,
b) w istniejących podmiotach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 włączenie społeczne oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% (w tym 85% z EFS i 10% z budżetu państwa)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 300 986,91 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:
89 512 54 82,
89 512 54 83,
89 512 54 85,
89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony
55 620 09 13,
55 620 09 14,
55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony:
87 734 11 09,
87 734 11 10,
87 610 07 77

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-04-26

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-04-26

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-04-26

Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-04-26

Załącznik nr 4 Zestawienie standardu i cen rynkowych

2016-04-26

Załącznik nr 5 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-04-26

Załącznik nr 6 Karta oceny kryteriów formalnych

2016-04-26

Załącznik nr 7 Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-04-26

Załącznik nr 8 Kryteria wyboru projektów (wymogi formalne)

2016-04-26

Załącznik nr 9 Kryteria wyboru projektów (kryteria formalne)

2016-04-26

Załącznik nr 10 Karta wyboru projektów (kryteria merytoryczne)

2016-04-26

Załącznik nr 11 Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć, szkoleń i kursów

2016-04-26

Załącznik nr 12 Metodologa pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej

2016-04-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.