Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 5.04.2019 r.

Pytanie 1
Czy projekt „miękki” musi być ściśle powiązany z projektem EFRR z danego obszaru rewitalizacyjnego?

Odpowiedź 1
Projekt społeczny rewitalizacyjny („projekt miękki”) powinien być, co do zasady, powiązany z projektem infrastrukturalnym rewitalizacyjnym („projekt twardy”). Stopień powiązania obu projektów (ich komplementarność wobec siebie) jest jednakże kwestią indywidualną i uzależnioną od ich specyficznych uwarunkowań. W związku z czym zagadnienie to jest elementem oceny merytorycznej projektu, która będzie możliwa dopiero w momencie otrzymania od Wnioskodawcy niezbędnych dokumentów. Ponadto należy zwrócić uwagę, że powiązanie obu projektów (jeśli dotyczy) powinno być również określone we właściwym Programie rewitalizacji.


Pytanie 2
Czy grupa docelowa bezpośrednich odbiorców musi być zrekrutowana z danego obszaru rewitalizacyjnego, gdzie jest realizowany projekt EFRR? Czy mogą to być osoby z innych obszarów rewitalizacyjnych, nie związanych z danym obszarem, w którym realizowany jest projekt infrastrukturalny?

Odpowiedź 2
Co do zasady, miejscem realizacji projektu miękkiego powinien być obszar wskazany we właściwym Programie rewitalizacji, przy czym nie ma konieczności, aby był to obszar, na którym realizowany jest projekt twardy. Należy jednakże wziąć również pod uwagę zapisy właściwego Programu rewitalizacji, który kwestię tę może doprecyzowywać.


Pytanie 3
W ramach planowanego projektu adresatami działań będą osoby niesamodzielne w wieku 60+. W związku z tym, czy wskaźnik rezultatu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu” jest w tej sytuacji wskaźnikiem obligatoryjnym?

Odpowiedź 3
Wskaźnik ten ma charakter wyłącznie informacyjny – oznacza to, że przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie projektu należy wykazać go, jednakże nie trzeba deklarować w nim wartości docelowej.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS