Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.4.1

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ) - RPWM.02.04.01-IZ.00-28-006/16

zakończony     od: 2016-05-30 do: 2016-07-28
Wyniki naboru

Informujemy, że dnia 14.03.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-006/16, zaktualizowaną o rozstrzygnięcie procedury odwoławczej dla przedmiotowego konkursu.

 

 

05.12.2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-006/16.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały wybrane do dofinansowania wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów zaangażowanych w ocenę w ramach przedmiotowego konkursu.

Komunikaty

W związku z jednoczesną obsługą kilku konkursów ogłaszanych w ramach Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe oraz ilością prac związanych z przygotowaniem niezbędnej do wysyłki dokumentacji w ramach zakończonej oceny kryteriów merytorycznych konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-006/16 (w tym trwającymi pracami w zakresie przygotowania Jednolitego stanowiska negocjacyjnego dla projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania w przedmiotowym konkursie), Instytucja Zarządzająca RPO WiM podjęła decyzję o wydłużeniu terminu wysyłki pism informujących o wynikach przedmiotowej oceny do 26 października 2016 r.

Etapy oceny projektów

9 września 2016 r. zakończono etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ-00-28-006/16.

 

Ocena merytoryczna rozpoczęła się 13 września 2016 r.

Informujemy, że 26 sierpnia 2016 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ-00-28-006/16 w związku z wpłynięciem do siedziby IOK ostatniego wniosku, który został skierowany do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji wymogów formalnych.

Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej

 

Ocena formalna rozpoczęła się dnia 16 sierpnia 2016 r. i trwa nadal.

W pierwszej kolejności ocenie formalnej podlegają wnioski spełniające wszystkie wymogi formalne. W przypadku wniosków skierowanych do uzupełnienia/poprawy na etapie  weryfikacji wymogów formalnych, ocena formalna dokonywana jest po otrzymaniu przez IOK uzupełnionego/poprawionego wniosku.

 

Komunikaty

Informujemy, że do 19 października 2016 r. wydłużyliśmy termin wysyłki pism z wynikami oceny przedmiotowej.

 

W załączeniu pełna treść komunikatu.

3 października 2016 r. zakończyła się ocena kryteriów merytorycznych w ramach prac Komisji Oceny Projektów konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-006/16.

Z uwagi na złożoność oceny merytorycznej wniosków, na którą składa się m.in. mechanizm wyjaśnień udzielanych przez Wnioskodawców do kryterium merytorycznego zerojedynkowego C1, możliwość warunkowania niektórych kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych, jak również zaangażowanie w ocenę ekspertów zewnętrznych, obecnie trwa etap związany z weryfikacją Kart Oceny Merytorycznej.

Jednocześnie przygotowywane są Jednolite stanowiska negocjacyjne dla projektów, które w ramach przedmiotowej oceny zostaną rekomendowane do dofinansowania.

Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji dokumentacji związanej z przebiegiem oceny merytorycznej przedmiotowego konkursu, Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o wynikach przeprowadzonej oceny.

Planowany termin wysyłki pism informujących o wynikach oceny to 17 października 2016 r.

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o przedłużeniu oceny formalnej wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-006/16.

Planowany termin zakończenia oceny formalnej to 9 września 2016 r.

Wydłużenie terminu oceny formalnej wynika z zaangażowania w tym samym czasie członków KOP również do oceny w konkursach nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16 oraz RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16, w związku z czym niezbędne było powołanie ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków.

Procedura powołania ekspertów do oceny wniosków w ramach konkursu spowodowała konieczność wydłużenia terminu zakończenia oceny formalnej.

W nawiązaniu do spotkania z 22 lipca 2016 r informujemy, że zgodnie z Regulaminem konkursu wysokość stypendium za udział ucznia/słuchacza w praktyce/stażu zawodowej/-ym nie może przekroczyć połowy średniego wynagrodzenia (brutto) za pracę w województwie warmińsko-mazurskim, która zgodnie z aktualnymi danymi GUS wynosi tj. 1 920, 87zł brutto.

 

Dodatkowe składniki związane z naliczeniem kwoty stypendium stażowego mogą stanowić wydatek kwalifikowalny ujęty w odrębnej pozycji budżetowej w oparciu o interpretację właściwych organów.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do regulaminu konkursu wraz z podaniem terminu, od którego zmiany te obowiązują.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 6 do regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 jest wynikiem zakończenia prac nad ostatecznym kształtem ww. wzoru. Dotychczasowy wzór umowy nie był dostosowany w szczególności do wymogów systemu informatycznego SL2014, za pomocą którego Beneficjenci rozliczają projekt i komunikują się z Instytucją Zarządzającą. Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika, podjęto decyzję o jego aktualizacji i zmieszczeniu zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, że zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 13.06.2016 r.

Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ).

 

 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

30 maja 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 lipca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz z wyłączeniem podmiotów zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg, m.in.:

  • organy prowadzące szkołę/placówkę systemu oświaty, w której realizowany będzie projekt,
  • inne podmioty.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez m.in.:

  • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
  • tworzenie klas patronackich w szkołach,
  • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
  • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
  • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Wyżej wymienione formy wsparcia realizowane będą w ramach dwóch modeli projektów, których szczegółowy opis znajduje się w regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

51 601 360,54 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:
89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

 

Pytania i odpowiedzi z 21.07.2016

Pytania i odpowiedzi z 20.06.2016

Pytania i odpowiedzi z 12.05.2016

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-04-27

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-04-27

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-04-27

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-04-27

Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej wniosku

2016-04-27

Załącznik nr 5 Karta oceny merytorycznej wniosku

2016-04-27

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-06-13

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

2016-04-27

Załącznik nr 7 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków

2016-04-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.