Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu konkursu i wzoru umowy o dofinansowanie – 5.06.2019 r.

Informujemy o aktualizacji Regulaminu konkursu. Zmiany wynikają z konieczności aktualizacji załączników:

  • Załącznika nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014−2020 wraz z załącznikami do umowy,
  • Załącznika nr 10 Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Główne zmiany umowy wynikają m.in. z dostosowania zapisów do RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poprzez dodanie załącznika nr 10: „Wzór zawiadomienia o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych”.

Jednocześnie w związku z potrzebą dostosowania zapisów załącznika nr 10 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 zaistniała potrzeba aktualizacji ww. załącznika w całości.

Zmiany polegają na modyfikacji zapisów dotyczących sposobu pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej przez usunięcie wymogów dotyczących czasu i wymiaru zatrudnienia.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia 4 czerwca 2019 r. tj. podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 4.06.2019 r.

2019-06-03

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 4.06.2019 r.

2019-06-03

Załącznik nr 10 – Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i wskaźnika efektywności zatrudnieniowej

2019-06-03

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS