Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 27.06.2019 r.

Pytanie:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie wątpliwości odnośnie projektu składanego w ramach działania 11.1.1 RPO WM 2014–2020:

- ile rodzajów diagnoz uczestników / indywidualnych planów działania / indywidualnych planów rozwoju należy przygotować. Wg Regulaminu: „Limity i ograniczenia dla Poddziałania 11.1.1: 1. Proces wsparcia skierowany do osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. (dotyczy 1 i 2 typu projektu)” oraz „6. Podmioty nie będące OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego”.

Czy w ramach projektu obejmującego wsparcie osób niepełnosprawnych uczęszczających do specjalnego ośrodka wychowawczego, i w konsekwencji ich rodzin, wymaga przeprowadzenia niezależnych trzech rodzajów diagnoz: uczestników, rodzin i środowiska, w którym funkcjonują (sosw?)?

- czy koszty ew. zakupu środków trwałych muszą się zmieścić w kwocie do 22 000zł / uczestnika (os. niepełnosprawną)?

- czy wkład własny niepieniężny (wkład JST) wlicza się w koszt na 1 uczestnika projektu w wysokości 22 tys. zł?

 

Odpowiedź:

1. Projekt powinien zawierać (jedną) diagnozę sytuacji problemowej danej grupy osób, które planuje się objąć wsparciem. Diagnoza taka powinna uwzględniać zarówno sytuację grupy osób (np. osoby starsze niesamodzielne, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny dysfunkcyjne lub kilku grup - jeżeli projekt nie będzie skierowany do konkretnej grupy osób) będącej grupą docelową projektu, jak również sytuację środowiska, w którym osoby te funkcjonują. Z przedstawionej diagnozy powinno wynikać, czy wsparcie będzie kierowane do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym czy też środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na tej podstawie Wnioskodawca będzie musiał zdecydować z jakiego charakteru usług aktywnej integracji będzie korzystał (indywidualnego – adresowane do osoby, rodzinnego – adresowane do rodziny, środowiskowego – adresowane do określonego środowiska). To natomiast pozwoli określić Wnioskodawcy dla kogo i jakiego rodzaju ścieżkę reintegracji należy sporządzić.

2. Wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych zawierają się w kwocie wsparcia na jednego uczestnika projektu.

3. Tak, wkład własny niepieniężny wlicza się w koszt wsparcia przypadający na jednego uczestnika projektu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS