Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 9.07.2019 r.

Pytanie 1. Planujemy realizację projektu w ramach działania 11.1.1. typ I PROJEKTU.

 Grupa docelowa to osoby poniżej 18 r.ż.:

 1. wspierane w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. przebywające w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 4. przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W przypadku wszystkich osób objętych planowanym przez nas projektem, tj.:

 1. nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 2. osób do 18. roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 3. osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych.

nie stosuje się wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, czy mamy obowiązek stosowania wskaźnika obligatoryjnego „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)”. Czy w takim przypadku może on osiągać wartość „0” ?  Czy wykazanie zerowej wartości dyskwalifikuje projekt?

Odpowiedź 1. We wniosku o dofinansowanie należy wykazać następujące wskaźniki potwierdzające podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu:

 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej,
 • wskaźnik rezultatu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

Analizując sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej zgodnie z "Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014−2020" (Wytyczne CT9) w przypadku skierowania projektu do wskazanej grupy docelowej obowiązuje wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej.

Ponadto zgodnie z metodologią pomiaru wskaźnika rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) do wskaźnika nie są wliczane osoby, które nie ukończyły 18 r. życia w chwili wejścia do projektu.

Co więcej należy zwrócić uwagę, iż w konkursie obowiązuje również kryterium merytoryczne − specyficzne obligatoryjne o treści: "Projekt przewiduje, że co najmniej 20% uczestników podejmie zatrudnienie", jednakże zgodnie z definicją kryterium wskazaną w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu weryfikacja kryterium odbywa się na zasadach tożsamych dla wskaźnika rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu.

W związku z powyższym projekt skierowany do osób poniżej 18 roku życia spełniających wskazane przez państwa warunki może wykazać wartość docelową omawianych wskaźników na poziomie 0.


Pytanie 2. Planowane rozstrzygnięcie konkursu II tury to październik 2019. Czy możemy rozpocząć realizację projektu od września 2019 r., ryzykując, że możemy nie otrzymać dofinansowania, jednak w przypadku otrzymania, wydatki poniesione przez rozstrzygnięciem konkursu będą kwalifikowały się do dofinansowania? 

Odpowiedź 2. Wnioskodawca może na własne ryzyko rozpocząć realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, gdy spełniają wymagania określone w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014−2020".


Pytanie 3. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest gmina, na jakim poziomie jest wkład własny? Jeśli Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, na jakim poziomie jest wkład własny?

Odpowiedź 3. W ramach konkursu istnieje możliwość składania wniosków na dwa typy projektów. Poziomy wymaganych wkładów własnych różnią się w zależności od typu projektu, w ramach którego będzie realizowany projekt.

Zgodnie z Regulaminem konkursu:

1. Dla 1 typu projektu minimalny wkład własny wynosi:

 • 15% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu – dla projektów OPS i PCPR.
 • 5% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu − dla pozostałych podmiotów publicznych i  podmiotów niepublicznych;
 • W przypadku państwowych jednostek budżetowych, minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowanych.

2 . Dla typu 2 projektu minimalny wkład własny wynosi:

 • 5 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu;
 • W przypadku państwowych jednostek budżetowych, minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowanych.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawcą w ramach 1 typu projektu jest gmina, wymagany wkład własny wynosi 5%, jednakże jeśli Wnioskodawcą jest gmina zaś jednostką realizującą projekt jest ośrodek pomocy społecznej, wówczas wymagany wkład własny wynosi 15%. W przypadku, gdy w ramach 1 typu projektu Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa wymagany wkład własny wynosi 5%.

W ramach 2 typu projektu wymagany wkład własny zarówno dla gminy jak i organizacji pozarządowej wynosi 5%.


Pytanie 4. Jeśli organizacja pozarządowa ma wynajęte pomieszczenia i na bazie tych pomieszczeń chce prowadzić zajęcia w ramach projektu, to czy te pomieszczenia może wycenić jako wkład własny do projektu.

Odpowiedź 4. Zgodnie z "Wytycznymi kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014−2020" wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Tak więc, zgodnie z przytoczoną definicją nie ma znaczenia czy środki finansowe wniesione do projektu przez Wnioskodawcę jako wkład finansowy pochodzą z jego własnych zasobów, czy też strony trzeciej.

Dalej ww. Wytyczne (Podrozdział 6.10 pkt 4 lit. g) wskazują, że jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji). Tak więc, jeżeli wskazane powyżej wymogi zostaną zachowane, wniesienie wkładu własnego do projektu w postaci sal szkolnych przez podmiot trzeci będzie możliwe.


Pytanie 5. Kryterium specyficznego fakultatywnego nr 6, które odnosi się do komplementarności działań. Czy projekt musi być komplementarny z innym projektem tego samego wnioskodawcy, czy jest możliwość udowodnienia komplementarności z projektem realizowanym przez inne podmioty?

Odpowiedź 5. Komplementarność działań oraz wzajemne uzupełnianie się projektów ma za zadanie zwiększenie wsparcia skierowanego do osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie jego skuteczności.

W myśl przedmiotowego kryterium Działania realizowane w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne powinny zatem wpisywać się w przemyślaną i logiczną ścieżkę wsparcia uczestników projektów zrealizowanych lub realizowanych w ramach Osi priorytetowych 2 lub 10. Przykładem takiej komplementarności jest sytuacja, w której osoby zagrożone wykluczeniem społecznym biorące udział w projektach aktywizujących społecznie i zawodowo, mają zapewnioną opiekę dla swoich dzieci w ramach punktu przedszkolnego dofinansowanego ze środków finansowanych z Osi priorytetowej 2.

Nie ma wymogu, aby projekty wzajemnie się uzupełniające były realizowane przez tego samego Wnioskodawcę. Do spełnienia kryterium, a co za tym idzie uzyskania przez projekt dodatkowych punktów najważniejsze jest wykazanie komplementarności projektów.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.