Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 12.07.2019 r.

PYTANIE

W związku ze zmianą regulaminu konkursu oraz załącznika nr 10 Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i wskaźnika efektywności zatrudnieniowej proszę o wyjaśnienie, jaki dokument będzie potwierdzał osiągnięcie wskaźnika dot. efektywności zatrudnieniowej oraz wskaźnika "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)".

W załączniku dot. Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i wskaźnika efektywności zatrudnieniowej obowiązującym podczas I rundy niniejszego konkursu oraz we wcześniejszych konkursach w ramach Poddziałania 11.1.1 była zawarta m.in. informacja "Efektywność zatrudnieniową należy uznać za spełnioną:
a) w przypadku stosunku pracy gdy uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy i przynajmniej na 1/2 etatu.

 (...)
b) w przypadku, gdy uczestnik projektu rozpoczął realizację zadań na podstawie umowy cywilnoprawnej, warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie uczestników projektu, którzy podjęli pracę jest spełnienie dwóch przesłanek:

- umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące, a w przypadku kilku umów cywilnoprawnych łączny okres ich trwania wynosi nieprzerwanie minimum trzy miesiące oraz
- wartość umowy lub łączna wartość umów jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, natomiast stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę".
 

W obecnie obowiązującym załączniku dot. pomiaru efektywności zatrudnieniowej powyższych zapisów nie ma, czy oznacza to, że wskaźnik efektywności zatrudnieniowej oraz wskaźnik "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)" będą uznane za osiągnięte nawet jeśli umowa zostanie zawarta na kilka dni?

 

ODPOWIEDŹ

Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa odsetek uczestników projektu, którzy znaleźli się w jednej z poniższych sytuacji:

a) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;

b) jako osoby bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie;

c) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli dalszą aktywizację zawodową, w tym w projekcie realizowanym w ramach PI 9v lub CT 8 (PI 8i, 8ii, 8iii lub 8iv), po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;

d) jako uczestnicy CIS lub KIS w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie w ramach zatrudnienia wspieranego;

e) jako osoby zatrudnione w ZAZ lub uczestniczące w WTZ w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym w PS.

W związku z powyższym dokumentami źródłowymi do pomiaru wskaźnika będą dokumenty potwierdzające zaistnienie ww. sytuacji. W przypadku podjęcia pracy przez uczestnika projektu zgodnie z Regulaminem konkursu dokumentami źródłowymi będą: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna lub wyciąg z KRS, jednakże wymogi dotyczące czasu trwania umowy oraz jej wartości zostały zniesione.

Natomiast do wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) wliczamy wyłącznie osoby, które podjęły zatrudnienie. Zgodnie z Regulaminem konkursu jako źródło pomiaru do wskaźnika wystarczy oświadczenie uczestnika o podjęciu pracy.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS