Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 23.07.2019 r.

Pytanie 1
Czy członkowie zarządu organizacji ubiegającej się o dofinansowanie mogą stanowić personel projektu? Czy nie zachodzi konflikt, w przypadku kiedy koordynator projektu jest jednocześnie podwładnym członka zarządu oraz przełożonym w ramach realizowanych w projekcie zadań?

Odpowiedź 1
Możliwość wystąpienia konfliktu interesów w przypadku opisanym przez Wnioskodawcę należy rozpatrywać pod kątem zasady konkurencyjności. Konflikt interesów będzie występował, w sytuacji kiedy członek zarządu (osoba uprawniona do reprezentowania beneficjenta) zostałby zaangażowany do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, a wartość zlecanej usługi przekraczałaby 50 tys. zł netto.


Pytanie 2
W regulaminie jest zapis mówiący o tym, że projekt powinien rozpocząć się do jednego miesiąca od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu (listopad 2019) – oznacza to, że harmonogram działań zawarty we wniosku powinien przewidywać działania najpóźniej od 1 grudnia 2019 czy 31 grudnia 2019? Czy możliwe jest zaplanowanie dwóch–trzech pierwszych miesięcy realizacji bez działań merytorycznych – tj. zaplanowanie na ten czas jedynie działań rekrutacyjnych (rekrutacja personelu i uczestników) i przygotowawczych (przygotowanie dokumentacji, zakup niezbędnego do udzielania wsparcia wyposażenia, etc.)?

Odpowiedź 2
Wskazany zapis zostanie spełniony, jeżeli Wnioskodawca zaplanuje rozpoczęcie projektu w grudniu, przy czym nie ma znaczenia czy będzie to początek, czy koniec grudnia. Istnieje również możliwość rozpoczęcia projektu w późniejszym terminie, w takiej sytuacji należy jednakże wskazać we wniosku o dofinansowanie projektu uzasadnienie takiego stanu rzeczy. IOK nie określa sposobu planowania i okresu rekrutacji. Kwestia ta każdorazowo jest weryfikowana na etapie oceny merytorycznej – na podstawie zapisów projektu (w tym specyfiki grupy docelowej i samego projektu).


Pytanie 3
W ramach konkursu możliwe jest sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego dla uczestników projektu. Na etapie pisania wniosku o dofinansowanie nie mamy wiedzy, kto będzie uczestnikiem projektu (z imienia i nazwiska) w związku z czym nie ma możliwości określenia, jakie dokładnie sprzęty trzeba będzie zakupić (lub wypożyczyć). W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie określić, jaką kwotę będą stanowić środki trwałe (sprzęt wspomagający – zwiększający samodzielność uczestnika, którego wartość wskazuje na środek trwały), a jaką pozostałe sprzęty. Czy w związku z tym, należy określić twardo środki na ten cel we wniosku i dokonywać zakupów zgodnie z zapisami, czy będzie możliwość w trakcie realizacji na zmianę kwalifikacji środków, jeżeli założone kwoty okażą się błędne w stosunku do potrzeb uczestników projektu?

Odpowiedź 3
Wnioskodawca na etapie przygotowania projektu musi wskazać konkretnie, jakiego rodzaju sprzęty zamierza zakupić/wypożyczyć oraz oszacować ich wartości i wskazać, czy są one rynkowe i efektywne. Natomiast na etapie realizacji projektu będzie możliwość zmiany wniosku o dofinansowanie projektu w tym zakresie, jeżeli okaże się, że wskazane sprzęty nie będą odpowiadały na potrzeby uczestników projektu. Przy czym ogólna kwota na to zadanie/działanie nie będzie mogła zostać zwiększona.


Pytanie 4
Zgodnie z zapisami regulaminu pkt. 3.4.1 ppkt. 1 i 2 wnioskodawca musi informować podmioty realizujące projekty w CT 8 na temat podejmowanych działań oraz udzielanego wsparcia – w jaki sposób wnioskodawca ma zidentyfikować te podmioty? Czy wystarczy informować WUP w Olsztynie, który jest instytucją realizującą konkursy w ramach Osi 10?

Odpowiedź 4
Informacje na temat realizowanych projektów dostępne są na stronie https://mapadotacji.gov.pl/projekty/. Na wskazanej stronie można wyszukać realizowane projekty w danej/ym gminie lub powiecie w ramach Osi 10 Regionalny rynek pracy. Można również skontaktować się z pracownikami WUP w Olsztynie w celu uzyskania informacji na temat rozstrzygniętych konkursów i podmiotów wybranych do dofinansowania.


Pytanie 5
Pytanie dot. zapisów regulaminu pkt. 3.6, ppkt. 4) i 5). Wnioskodawca realizował w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu projekt w ramach poddziałania 11.2.3, w ramach którego realizował wsparcie w postaci usług opiekuńczych. Usługi były świadczone przez 20 opiekunów (nie faktycznych) dla grupy 60 uczestników projektu. Czy w oparciu o wspomniane zapisy regulaminu, wnioskodawca może w ramach obecnego konkursu zatrudnić do realizacji wsparcia osoby, które świadczyły takie wsparcie w poprzednim projekcie? Czy musi to być nowy opiekun i dla każdego nowego opiekuna musi być również jeden nowy uczestnik, który w poprzednim projekcie nie otrzymywał takiego wsparcia? Czy jest możliwość finansowania działań tych 20 opiekunów dla 60 uczestników, przy jednoczesnym zatrudnieniu nowych opiekunów dla nowych uczestników (np. realizować w ramach obecnego konkursu wsparcie dla 75 uczestników – 15 nowych, angażując 25 opiekunów – 5 nowych)?

Odpowiedź 5
Wnioskodawca jest zobowiązany do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych świadczonych niestacjonarnie/w miejscu zamieszkania poprzez zwiększenie liczby opiekunów świadczących usługi w stosunku do roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Tak więc, jeżeli w 2018 roku (w działalności projektowej i pozaprojektowej) Wnioskodawca świadczył tego rodzaju usług za pośrednictwem 20 opiekunów, to projekt składany w tym roku musi zakładać zwiększenie ich liczby. W przypadku osób obejmowanych wsparciem sytuacji wygląda analogicznie – projekt musi zakładać zwiększenie liczby osób objętych usługami opiekuńczymi. Przy czym należy wskazać, że Wnioskodawca może wspierać istniejące miejsca niestacjonarne, jak również osoby dotychczas obejmowane tego rodzaju usługami, jednakże projekt musi zakładać jednocześnie wsparcie nowych miejsc i nowych osób.


Pytanie 6
W ramach wcześniejszego konkursu z poddziałania 11.2.3 wnioskodawca realizował wsparcie w ramach mieszkania wspomaganego (w roku poprzedzającym ogłoszenie obecnego konkursu). Utworzone zostały 4 miejsca w mieszkaniu dla uczestników projektu. Czy w ramach obecnego konkursu wnioskodawca może utworzyć dodatkowe 2 miejsca w mieszkaniu wspomaganym i finansować je wraz z 4 miejscami, które już istnieją?

Odpowiedź 6
Tak, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego wsparcie istniejących mieszkań wspomaganych jest możliwe, jednakże należy zwrócić uwagę, że jedynie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w danym mieszkaniu, bez pogorszenia ich jakości.


Pytanie 7
W limitach i ograniczeniach, pkt. 5 zapisano, że projekt musi odbywać się we współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym działającym na obszarze realizacji projektu. Czy jeżeli wnioskodawca jest organizacją pozarządową, to może wspomnianą współpracę nawiązać z inną organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego?

Opowiedź 7
Tak, w opisanym przypadku limit zostanie spełniony.


Pytanie 8
Czy w tej edycji konkursu – tak jak w poprzednich, jest wymagana współpraca z OPS przy rekrutacji oraz informowanie odpowiedniego terytorialnie OPS o wsparciu udzielanym w ramach projektu?

Odpowiedź 8
Zgodnie z kryterium specyficznym obligatoryjnym nr 5 Wnioskodawca jest zobowiązany do informowania właściwych terytorialnie OPS i PCPR o projekcie i udzielonych formach wsparcia.

 

Pytanie 9
Kwestia związana z trwałością projektów:
W odniesieniu do działań, które realizowaliśmy w ramach poprzedniego konkursu – mamy instytucjonalną gotowość do świadczenia tych usług. Ponieważ organizacja nie posiada tak dużych środków własnych, możemy usługi realizować jedynie w ramach działalności statutowej odpłatnej, pobierając opłaty od uczestników, jednocześnie nie uzyskując żadnego zysku. Z uwagi na  fakt, iż odbiorcy naszych działań – rodziny osób z niepełnosprawnością w większości przypadków są rodzinami o bardzo skromnym budżecie miesięcznym (w innych przypadkach większość budżetu przeznaczana jest na specjalistyczną rehabilitację medyczną) – nie ma popytu na usługi, które wiemy, że są bardzo potrzebne i w przypadku realizacji ich w ramach projektu (nieodpłatnie) zgłaszane zapotrzebowanie jest bardzo duże.

Odpowiedź 9
Trwałość rezultatów projektu (rozumiana jako instytucjonalna gotowość do świadczenia określonego rodzaju usług społecznych po zakończeniu projektu) należy traktować jako zachowanie rezultatów wypracowanych podczas realizacji projektu (w tym przypadku zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i liczby osób objętych tymi usługami). Opis sposobu zachowania trwałości rezultatów podlega ocenie, w związku z czym należy przedstawić jak najbardziej szczegółowe informacje, aby uzyskać pełną liczbę punktów w tym zakresie. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w okresie trwałości należy zachować instytucjonalną gotowość na zasadach jakich był realizowany projekt – czyli, co do zasady, odpłatność za świadczenie usług nie będzie możliwa, ponieważ Regulamin konkursu jej nie przewiduje.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS