Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 9.08.2019 r.

Pytanie:

Wnioskodawcą jest organizacja pożytku publicznego, która wyznaczyła swój organ podległy jako jednostkę realizującą projekt. Ta jednostka na co dzień świadczy usługi – posiada ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy i oferuje różnego rodzaju pakiety, które obejmują między innymi nocleg i wyżywienie podczas pobytu w ośrodku.  W ramach projektu zaplanowano pobyt Uczestników projektu w ośrodku oraz realizację zajęć. Czy wydatki związane z noclegiem i wyżywieniem Uczestników rozliczane na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Wnioskodawcę będą kwalifikowalne?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z podrozdziałem 6.4 Zasada faktycznego poniesienia wydatku (z tym, że zapisy tego podrozdziału nie dotyczą projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) pkt 1 „(...) do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został faktycznie poniesiony przez beneficjenta.”, pkt 2 „Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego (obciążenie rachunku bankowego beneficjenta kwotą transakcji).” oraz pkt 6 „Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura, inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej (...)”. Aby nota księgowa (obciążeniowa, uznaniowa lub uznaniowo-obciążeniowa) mogła stanowić dokument księgowy musi spełniać przesłanki określone w art. 21 ustawy o rachunkowości. Przy czym notę księgową stosuję się przy dokumentowaniu transakcji, które nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS