Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 11.10.2019 r.

Pytanie 1

Pytanie dotyczy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu - czy w projekcie może być partnerem jednoosobowa działalność gospodarcza? Jakie ewentualnie warunki musi spełniać?
 

Odpowiedź 1

Z uwagi na fakt, iż pytanie dotyczy stricte kryterium, które oceniane jest na etapie oceny merytorycznej, nie możemy udzielić bezpośredniej informacji.

Zgodnie z Podrozdziałem 3.3 Regulaminu konkursu podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w  rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów
  o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy  zastępczej  w rozumieniu przepisów
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

Oznacza to, że warunki co do rodzaju podmiotu, mają zastosowanie zarówno do Wnioskodawcy, jak i Partnera.

Weryfikacja podmiotu z zakresu działalności w sferze pomocy i integracji społecznej odbywa się m.in. na podstawie całej treści wniosku i/lub zapisów statutowych podmiotu. Dlatego też na obecnym etapie nie jest to możliwe do zweryfikowania.

Ponadto należy zaznaczyć, że aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić wszystkie kryteria merytoryczne specyficzne obligatoryjne (wykaz kryteriów znajduje się w załączniku nr 8 do Regulaminu), w tym kryterium o treści:

„Wnioskodawca lub Partner ma co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego”.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS