Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 17.10.2019 r.

Pyt. 1 Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu składania wniosków? Aktualnie realizujemy projekty dofinansowane w ramach RPO, i z uwagi na prowadzone kontrole, mamy trudności w opracowaniu wniosku aplikacyjnego. Realizacja projektów jest dla nas bardzo ważna, z uwagi na zobowiązania do zachowania trwałości rezultatów projektów infrastrukturalnych - rewitalizacyjnych. Zmiana terminu, tj. przesunięcie terminu na składanie wniosków umożliwiłaby przygotowanie projektów w sposób rzetelny.

IOK nie przewiduje przedłużenia terminu naboru. Zgodnie z Regulaminem konkursu wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć:

- w formie elektronicznej, za pośrednictwem LSI MAKS2,od dnia 27.09.2019r. od godziny 0:00 do dnia 18.10.2019 r. do godziny 15:00,

- w formie papierowej,w dniach od 27.09.2019 r. do 18.10.2019 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 – w siedzibie IOK.


Pyt. 2 W Regulaminie (str. 22, pkt 3.4) wskazano, że zaleca się, aby projekt rozpoczął się do 3  miesięcy od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu tj. od ok. miesiąca lutego 2020 r.  Czy jest to wymóg formalny? Czy wpływa to na wynik oceny merytorycznej, jeśli zostanie wskazany inny termin? Planujemy realizację działań na infrastrukturze utworzonej w ramach projektów rewitalizacyjnych, aktualnie i na początku 2020 r. są tam już realizowane działania i projekty, co może utrudniać realizację nowych działań. Harmonogram ogłaszania konkursów nie przewiduje kolejnych konkursów w 2020 r.  Zależy nam na prawidłowej realizacji działań w projekcie, chcielibyśmy, aby projekt rozpoczął się w późniejszym terminie.

Wskazany w Regulaminie konkursu termin rozpoczęcia projektu „do 3 miesięcy od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu”, gdzie planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na luty 2020 r. jest zaleceniem IOK. Nie jest to kryterium mające wpływ na ocenę wniosku. Nie mniej jednak należy pamiętać, że rozpoczęcie realizacji projektu nie powinno być bardzo odległe od zaplanowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu. Termin realizacji projektu powinien być racjonalnie zaplanowany przede wszystkim w kontekście specyfiki grupy docelowej, jej zdiagnozowanych potrzeb i wdrożenia działań zmierzających do zniwelowania występujących problemów.

We wniosku o dofinansowanie projektu IOK zaleca również wskazanie uzasadnienia do przedstawionego okresu realizacji projektu, w sytuacji kiedy rozpoczęcie jego realizacji będzie bardzo odległe od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Pyt. 3 Czy będzie liczyć się data stempla pocztowego (nadanie w placówce Poczty Polskiej), jeśli wniosek w wersji papierowej zostanie wysłany w ostatnim dniu naboru?

Zgodnie z Regulaminem konkursu wnioski w wersji papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli ostatniego dnia naboru wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej został w szczególności:

  1. nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
  2. złożony osobiście.


Pyt. 4 Czy trzeba wskazywać we wniosku i preferować w ramach grupy docelowej osoby i rodziny korzystające z PO PŻ.? W regulaminie konkursu w pkt 3.6.1 (str.23–24) nie wskazano, aby w ramach realizowanego projektu preferować osób i rodziny korzystające z programu PO PŻ. Natomiast już w pkt 3.7 Limity i Ograniczenia (str. 31) Regulaminu  wskazano, że preferowane do objęcia wsparciem są osoby i rodziny korzystające z PO PŻ. Proszę o wyjaśnienie, czy należy  preferować tę grupę i czy to będzie poddane ocenie?

Zgodnie z Regulaminem konkursu zgodność projektu z limitami i ograniczeniami podlega weryfikacji na etapie oceny merytorycznej, w ramach kryterium merytorycznego zerojedynkowego.

W związku z powyższym Wnioskodawca obligatoryjnie musi spełnić wszystkie limity i ograniczenia wskazane w Regulaminie, w tym limit: „Preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ”.

Reasumując, preferencja ww. grupy w ramach danego konkursu jest obligatoryjna.

Pyt. 5 Czy istnieje możliwość wskazania w tylko jednym przypadku wskaźnika np. rezultatu bezpośredniego wartości docelowej? Pozostałe wskaźniki rezultatu bezpośredniego, produktu i horyzontalne zostałyby wskazane we wniosku, jednak bez przyporządkowanej wartości docelowej? I czy zatem przy poszczególnych zadaniach (np. 3 rodzaje zadań), można byłoby wskazać jeden i ten sam wskaźnik rezultatu bezpośredniego, któremu przypisano wartość docelową, np. wskaźnik „Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie”?

Zgodnie z Regulaminem konkursu wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu i wskaźniki horyzontalne należy obligatoryjnie wskazać w części 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu. Wskaźniki te powinny zostać wpisane w każdym wniosku o dofinansowanie projektu, jednakże wartości docelowe należy określić jedynie w przypadku wskaźników, które dotyczą danego projektu.

W związku z powyższym wskazują Państwo wartość docelową tylko w tych wskaźnikach, które realizujecie. Pozostałe (nierealizowane) wskaźniki należy obligatoryjnie wykazać we wniosku, przypisując im wartość docelową 0.

Jeśli chodzi o przypisywanie wskaźników do konkretnych zadań – zgodnie Regulaminem konkursu, w kolumnie 3 „Wskaźnik realizacji celu” należy dla każdego zadania przyporządkować odpowiednie wskaźniki (poprzez wybór wskaźnika z listy rozwijanej utworzonej ze wskaźników wymienionych w pkt. 3.2 wniosku). Określony wskaźnik może powtarzać się w ramach kilku zadań. W związku z powyższym Wnioskodawca powinien do konkretnego zadania przypisać wszystkie wskaźniki (produktu i rezultatu), które realizuje i które merytorycznie odnoszą się do danego działania.


Pyt 6. Proszę o wyjaśnienie, czy należy zachować trwałość projektu, i tym samym odpowiednio uzasadnić to we wniosku, w przypadku wskazania wskaźnika rezultatu bezpośredniego „liczba wspartych w programie miejsc  świadczenia usług społecznych, istniejących po  zakończeniu programu” dotyczącego np. prowadzenia konsultacji i poradnictwa specjalistycznego lub asystentów rodziny?  W pkt. 3.9 Regulaminu (str. 37–38) wyraźnie wskazano że należy zachować trwałość w 3 przypadkach tj.: - miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych; - nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego; - miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych. Czy zatem w innych przypadkach nie ma zobowiązania do zachowania trwałości? I jak należy rozumieć ww. cyt. wskaźnik rezultatu bezpośredniego, jeżeli w Regulaminie (pkt 3.11.1, str. 39) wskazano moment pomiaru do 4 tygodni od zakończenia projektu?

Zgodnie z Regulaminem konkursu przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości:

  • miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych,
  • nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego,
  • miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych,

utworzonych w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.

W związku z powyższym tylko w sytuacji realizacji ww. działań Wnioskodawca jest zobligowany do zachowania trwałości rezultatów projektu i wypełnienia części 4.2 wniosku.


Jeśli chodzi o wskaźnik rezultatu Liczba wspartych w programie miejsc  świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu programu należy w nim wykazywać wszystkie wsparte miejsca (niezależnie od wymogu trwałości wynikającego z Wytycznych), które istnieją po zakończeniu finansowania w projekcie (moment weryfikacji – od zakończenia finansowania danego miejsca w ramach projektu).Oznacza to, że w danym miejscu jest świadczona usługa lub jest ono gotowe do przyjęcia osoby zainteresowanej usługą w momencie, gdy się zgłosi (w przypadku miejsc – osób świadczących usługi oznacza to, że dana osoba świadczy lub jest gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu swojego udziału w projekcie).

Wymóg trwałości nie wpływa na wykazywanie utworzonych miejsc w ramach wskaźnika (niezależnie, czy miejsce jest obwarowane wymogiem trwałości, czy nie – powinno być wykazane, jeśli istnieje w ciągu 4 tygodni od zakończenia finansowania).

Zaleca się, aby we wniosku, np. w opisie zadań, zawrzeć zapisy potwierdzające, iż dane miejsce świadczenia usługi będzie rzeczywiście istniało po zakończeniu projektu (np. grupa samopomocowa będzie spotykała się także po zakończeniu projektu). Należy pamiętać ze, wskaźnik ten mierzony jest do 4 tyg. W związku z tym pomiar wskaźnika może nastąpić np. w ciągu pierwszego tygodnia, a nawet dzień po zakończeniu projektu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS