Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.4.3

Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis. Konkurs nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/19

zakończony     od: 2019-11-29 do: 2020-01-07
Wyniki naboru
Komunikaty

24.03.2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmienił Regulamin konkursu i Ogłoszenie o konkursie.

Zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach konkursu z kwoty 493 684,09 EURO do 502 159,59 EURO po kursie przeliczeniowym EUR/PLN na poziomie 4,3124
z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywana jest zmiana.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 6 ust.11 Regulaminu konkursu istnieje możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu, o ile dostępne są środki w działaniu lub poddziałaniu.

Zmiany obowiązują od 24.03.2020 r. i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dotyczące zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis w ramach ww. konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (konkurs nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/19).

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk: 4 listopada – 10 grudnia 2019 r.

Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184, e-mail: zit@um.elk.pl.

Szczegółowe informacje o naborze, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku (zakładka „ZIT MOF Ełk – Biuro Związku – Nabór wniosków).

 

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis.

Konkurs nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/19

Termin, od którego można składać wnioski

29 listopada 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

7 stycznia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101 lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380.

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 za pomocą funkcji „wyślij wniosek”, a następnie złożenie wydrukowanego z systemu LSI MAKS 2 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Wniosek o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS 2 należy wysłać najpóźniej w terminie zamknięcia naboru, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380 w poniedziałki w godzinach 8:00 16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy urzędu marszałkowskiego).

W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektu określonym w Regulaminie - decyduje data nadania.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście realizacji strategii ZIT bis, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji ZIT bis.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą kompleksowe projekty związane ze zrównoważoną mobilnością miejską w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku (jako element Strategii ZIT bis), w tym w infrastrukturę drogowego transportu publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na liniach komunikacji miejskiej, obejmujące w szczególności:

• elementy drogowe przeznaczone wyłącznie dla transportu publicznego lub nadające priorytet transportowi publicznemu, np. buspasy, obiekty przeznaczone dla transportu autobusowego (tunele, wiadukty), zatoki i pętle autobusowe, przystanki/wiaty i inne niezbędne urządzenia drogowe;

• budowę, przebudowę skrzyżowań w celu ułatwienia i/lub nadania priorytetu transportowi publicznemu w ruchu;

• budowę, przebudowę lub remont ciągów ruchu pieszego lub rowerowego służących poprawie dostępności transportu publicznego (wyłącznie jako część projektu);

• budowę, przebudowę lub remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, przejść dla pieszych, jak również wszelkich innych prac infrastrukturalnych pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów;

• budowę, przebudowę lub wymianę oświetlenia na energooszczędne (wyłącznie jako część projektu);

• budowę, przebudowę odcinków dróg nienadających priorytetu transportowi publicznemu, ale poprawiających jakość jego funkcjonowania (np. odcinki dróg zapewniające dostęp do miejskich centrów przesiadkowych, pętli autobusowych, stacji kolejowych lub parkingów P&R – łączące takie terminalne z siecią dróg miejskich; odcinki dróg, po których przebiegają linie transportu publicznego lub służące uruchomieniu transportu publicznego (na obszarach wcześniej nie obsługiwanych) – wyłącznie jako część projektu;

• budowa, przebudowa lub remont infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych) – wyłącznie jako część projektu;

• budowa przebudowa / kanalizacji teletechnicznej; przebudowa infrastruktury kolidującej – wyłącznie jako część projektu.

Koszty związane z budową, przebudową dróg lokalnych muszą stanowić mniejszość wydatków w ramach projektu. Większościowy procent kosztów (pow. 50%) w ramach projektu muszą stanowić elementy związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, np. ścieżki rowerowe, trakty piesze i pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, azyle, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, elementy BRD, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe, parkingi park&ride i park&bike, zatoki postojowe.

Preferencje otrzymają projekty z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego funkcjonujących na terenach miejskich i pozamiejskich.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu i oceny

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (75% środki EFRR+10% środki budżetu państwa)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 165 545,29 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 24.03.2020 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

  1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
  2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
  3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

 

W przypadku pytań merytorycznych związanych z konkursem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 96 30, 89 521 96 42, 89 521 96 37, 89 521 96 15, 89 521 96 49, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabory.transport@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 24.03.2020 r.

2020-03-25

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-10-28

Wytyczne ministerialne

2019-10-28

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis. Konkurs nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS