Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.1

Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy

zakończony     od: 2020-02-13 do: 2020-02-21
Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór dotyczący projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego realizowanych w ramach działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Termin, od którego można składać wnioski

13 lutego 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

21 lutego 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

w poniedziałek w godzinach: 8.00–16.00

od wtorku do piątku w godzinach: 7.30–15.30

Sposób składania wniosku

Procedura składania wniosków o dofinansowanie projektów opisana została w rozdziale I ogłoszenia o naborze

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy województwa warmińsko-mazurskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane tylko instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2019 poz. 1482) z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów opisane zostały załączniku 4 do  ogłoszenia o naborze

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

60 617 850,65 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla naboru projektów w trybie pozakonkursowym nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela pracownik Punktu Kontaktowego RPO WiM w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie pod numerem telefonu:

89 522 79 65

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS