Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.4.1 Schemat C

Działanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, schemat C. Konkurs nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-03-19 do: 2020-04-28
Wyniki naboru

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą z 28 kwietnia 2020 r. anulował konkurs nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-001/20.

Przyczyną anulowania konkursu jest konieczność zapewnienia wkładu finansowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020) na rzecz wsparcia skierowanego do warmińsko-mazurskich MŚP, przyczyniającego się do przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Komunikaty

Informujemy, że wydłużony został termin naboru wniosków o dofinansowanie z 20.04.2020r. do 25.05.2020r.
W związku z powyższą zmianą przesunięciu ulega także orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu (wskazany w § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu) z października 2020 r. na listopad 2020 r.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, Schemat C.

Konkurs nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-001/20

Termin, od którego można składać wnioski

19 marca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

konkurs anulowany

Termin rozstrzygnięcia konkursu

konkurs anulowany

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101
lub
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00–16:00
Wtorek–piątek 7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w systemie LSI MAKS 2 funkcji „wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem,  że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 16:00. Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie konkursu – decyduje data nadania.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Grupy przedsiębiorstw (MŚP) – w tym. m.in. porozumienia, sieci, konsorcja
  • Instytucje Otoczenia Biznesu
  • Specjalne strefy ekonomiczne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspierane będą kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu. Działania promocji gospodarczej mogą obejmować m.in.:

  • przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych;
  • tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej;
  • kampanie medialne;
  • organizacja i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym ukierunkowane na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu (wyłącznie jako komponent większego projektu, tego typu działania nie mogą stanowić oddzielnego projektu).

Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminiu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku projektów objętych pomocą publiczną; 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13 646 475,90 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 9.04.2020 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminiu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

  1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
  2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
  3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

lub

nabory.przedsiebiorczosc@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 93 97

       89 521 96 36

       89 521 96 26

       89 521 96 41

       89 521 96 54

       89 521 96 06

       89 521 93 72

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 21.04.2020 r.

2020-04-21

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2020-04-07

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2020-02-17

Wytyczne ministerialne

2020-02-17

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, schemat C. Konkurs nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-001/20 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.