Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

7 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zmian „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020” o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską.

 

Zmiany w RPO WiM 2014–2020 mają na celu przeciwdziałanie gospodarczym i społecznym skutkom kryzysu wywołanego wirusem Sars-CoV-2 w województwie warmińsko-mazurskim. Na ten cel przeznaczone będą środki o łącznej wysokości 18 406 320 euro, z czego w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 14 557 720 euro oraz w ramach osi priorytetowej Włączenie społeczne 3 848 600 euro.

 

I.      Zmiany finansowe polegają na:

1.       zasileniu budżetu priorytetu inwestycyjnego 3a osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 14 209 712 euro (dodatkowo na finansowanie ww. zakresu wsparcia przeznaczone zostaną pieniądze w wysokości 348 008 euro, przy czym będą to środki realokowane pomiędzy poszczególnymi kategoriami interwencji wewnątrz priorytetu inwestycyjnego 3a (tj. z : Terenów inwestycyjnych, Inkubowania przedsiębiorstw, Usług dla MŚP, Nowoczesnych usług Instytucji otoczenia biznesu). Zatem łącznie na przeciwdziałanie gospodarczym skutkom kryzysu skierowane zostanie 14 557 720 euro);

Większość środków realokowanych do priorytetu inwestycyjnego 3a, tj. 6 395 768 euro pochodzić z budżetu osi priorytetowej Efektywność energetyczna, z czego:

 • 3 682 375 euro z odnawialnych źródeł energii (priorytetu inwestycyjnego 4a – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych),
 • 1 745 000 euro z poprawy efektywności energetycznej (priorytetu inwestycyjnego 4b – Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach),
 • 468 393 euro z efektywności energetycznej budynków (priorytetu inwestycyjnego 4c – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym),
 • 500 000 euro z wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji (priorytetu inwestycyjnego 4g – Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe).

5 785 819 euro to kwota pochodząca z wewnętrznych przesunięć środków w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, z czego:

 • 1 464 756 euro z priorytetu inwestycyjnego 1b – Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego (…),
 • 4 321 063 euro z priorytetu inwestycyjnego 3b – Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Natomiast pozostałe 2 028 125 euro pochodzić z budżetu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, z czego:

 • 428 160 euro z gospodarki odpadowej (priorytetu inwestycyjnego 6a – Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie),
 • 788 715 euro z gospodarki wodno-ściekowej (priorytetu inwestycyjnego 6b – Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie),
 • 811 250 euro z ochrony różnorodności biologicznej (priorytetu inwestycyjnego 6d – Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” oraz zieloną infrastrukturę).

2.       zasileniu budżetu priorytetu inwestycyjnego 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, celu szczegółowego Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osi priorytetowej 11. Włączenie społeczne), kwotą w wysokości 3 848 600 euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pochodzą:

 • z realokacji środków wewnątrz osi priorytetowej 11. Włączenie społeczne w wysokości 1 452 360 euro pomiędzy celami szczegółowymi priorytetu inwestycyjnego 9iv (tj. z usług zdrowotnych na usługi społeczne),
 • z budżetu osi priorytetowej 10. Regionalny rynek pracy w wysokości 2 396 240 euro, z czego:

Ø  676 966 euro z budżetu priorytetu inwestycyjnego 8 vi Aktywne i zdrowe starzenie się,

Ø  1 719 274 euro z budżetu priorytetu inwestycyjnego 8 v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

II.    Pozostałe proponowane zmiany

1.    Wsparcie sektora przedsiębiorstw poprzez:

a)      rozszerzenie zakresu wsparcia osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur (priorytet inwestycyjny 3a – Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości) o nowe „działania/typy przedsięwzięć” :

b)      mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym, wywołanym wirusem Sars-CoV-2 , tj. m.in.:

 • finansowanie kapitału obrotowego jako środek tymczasowy zapobiegania kryzysowi wywołanemu epidemią COVID-19;
 • produkcja wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19;
 • zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w okresie epidemii;

c)         dopuszczenie trybu nadzwyczajnego w kierunkowych zasadach wyboru operacji priorytetu inwestycyjnego 3a, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w przypadku wyboru do dofinansowania projektów mających na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19;

2.    Modyfikacja opisu osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych poprzez:

a)      doprecyzowanie, że część z warunków brzegowych wyboru operacji nie dotyczy projektów, które są odpowiedzią na kryzys wywołany wirusem SARS-CoV-2, takich jak zgodność z Planem działań w sektorze zdrowia oraz konieczność stosowania map potrzeb zdrowotnych;

b)      wprowadzenie nowych warunków brzegowych wyboru operacji, zgodnie z którymi projekty związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2 muszą wynikać z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, odpowiadać na wynikające z niej deficyty i potrzeby i być stricte skierowane na poprawę sytuacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz wymagają uzgodnienia z wojewodą warmińsko-mazurskim;

c)       dopuszczenie trybu nadzwyczajnego w kierunkowych zasadach wyboru operacji, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w przypadku wyboru do dofinansowania projektów mających na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19.

3.    Wsparcie utrzymania zatrudnienia realizowane w projektach pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach osi priorytetowej Regionalny rynek pracy (priorytet inwestycyjny 8i) poprzez:

a)         rozszerzenie uzasadnienia priorytetu inwestycyjnego o informację, że ogłoszony w dniu 20 marca 2020 r. przez Ministra Zdrowia na obszarze Polski stan epidemii związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wymaga podjęcia niezwłocznych działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia.

b)        rozszerzenie opisu „działania/typu przedsięwzięcia” o informację, że w związku z okresowymi ograniczeniami funkcjonowania określonych podmiotów wynikających z ogłoszonego na obszarze Polski stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, kluczowe jest podjęcie niezwłocznych działań określonych w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Realizacja tych działań ma na celu złagodzenie negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje w działalności określonych  w ww. ustawie instytucji, firm lub zakładów pracy.

c)         rozszerzenie zakresu wsparcia o nowe „działanie/typ przedsięwzięcia”, w ramach którego zakłada się realizację działań służących utrzymaniu zatrudnienia realizowanych przez powiatowe urzędy pracy na podstawie art. 15zzb, 15zzc i 15zze ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

d)        rozszerzenie grup docelowych o pracowników danego podmiotu lub osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników), o których mowa w art. 15zzb, 15zzc i 15zze ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

4.    Wsparcie instytucji  w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród osób w nich przebywających w ramach osi priorytetowej Włączenie społeczne (priorytet inwestycyjny 9iv, cel szczegółowy dot. usług społecznych) poprzez:

a)      rozszerzenie zakresu wsparcia o nowe „działanie/typ przedsięwzięcia” , w ramach którego zakłada się realizację usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19.

b)      rozszerzenie grup docelowych o:

 • osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia,
 • podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej.

c)       dopuszczenie możliwości realizacji trybu nadzwyczajnego w kierunkowych zasadach wyboru operacji, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w przypadku wyboru do dofinansowania projektów mających na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19.

 

Zmiany z zakresie wskaźników monitoringu RPO WiM 2014-2020 obejmujące aktualizację ich wartości docelowych w wyniku proponowanych realokacji środków (w osiach: 1 - Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, 4 – Efektywność energetyczna, 5 – Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, 10 – Regionalny rynek pracy oraz 11 – Włączenie społeczne) oraz dodanie wskaźników monitorujących wsparcie w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (w osiach: 1 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, 10 – Regionalny rynek pracy oraz 11 – Włączenie społeczne).

Pliki do pobrania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2020-07-07

Załączniki do RPO WiM 2014–2020 zip

2020-07-07

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.