Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.1.3

Poddziałanie 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk. Konkurs nr RPWM.06.01.03-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-10-30 do: 2020-11-30
Komunikaty

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dot. zgodności ze „Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025" dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo działanie 6.2 Infrastruktura kultury poddziałanie 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk.

Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze „Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo działanie 6.2 Infrastruktura kultury poddziałanie 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk.

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk: 12 października – 16 listopada 2020 r.

Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184, e-mail: zit@um.elk.pl .

Szczegółowe informacje o naborze: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10048/Nabor_wnioskow/

Konkurs nr RPWM.06.01.03-IZ.00-28-001/20

 

Kto może składać wnioski?

Instytucje kultury.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury, by dostosować je do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, starodruków itp.;
 • inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką (wyłącznie jako integralny element projektów infrastrukturalnych).

 

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1 205 944,64 złotych

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo działanie 6.2 Infrastruktura kultury poddziałanie 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk

Konkurs nr RPWM.06.01.03-IZ.00-28-001/20

Termin, od którego można składać wnioski

30 października 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 listopada 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2021 r.

Miejsce składania wniosku

 1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101
  lub
  Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380 w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
 2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie – decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2 używając funkcji: „wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 16:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Instytucje kultury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury, by dostosować je do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, starodruków itp.; 
 • inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką (wyłącznie jako integralny element projektów infrastrukturalnych).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 205 944,64 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 96 44, 89 521 96 92, 89 521 96 57, 89 521 96 48 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabory.kultura@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2020-09-29

Wytyczne ministerialne

2020-10-05

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk. Konkurs nr RPWM.06.01.03-IZ.00-28-001/20 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS