Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Realizacja planów RPO WiM 2014–2020

Celujemy w 100 proc. wykorzystania funduszy unijnych i wiele wskazuje na to, że ten cel uda się zrealizować — mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.


Rok 2020 kończy siedmioletnią perspektywę finansową Unii Europejskiej, w której realizowane są programy operacyjne w zakresie polityki spójności. Sześć lat temu każde z szesnastu województw określiło plan działania, którego nadrzędnym celem był rozwój danego regionu. Plan województwa warmińsko-mazurskiego został zatwierdzony przez Komisję Europejską na początku 2015 roku i wskazywał precyzyjnie kierunek działań w duchu i zgodnie z zasadami unijnej polityki inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. 
— Nie da się budować silnej i spójnej Europy jedynie przez pryzmat państwowości. Perspektywa regionalności jest tu niezwykle istotna. Dlatego też RPO województwa warmińsko-mazurskiego uwzględnia specyfikę naszych potrzeb i zasobów. Program ten był skrojony na miarę naszego regionu i przez ostatnie lata wniósł do naszej gospodarki, kultury, edukacji, życia społecznego olbrzymią wartość dodaną, liczoną nie tylko w milionach euro — uważa marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego nieustannie analizuje stopień wykorzystania RPO. – Wstępne wyniki analiz w większości pokrywają się z naszymi oczekiwaniami, co do efektów realizacji. Jednak staramy się ciągle podnosić sobie poprzeczkę. Kończąca się perspektywa nie oznacza, że nie ma nic przed nami. Wręcz przeciwnie — korzystając ze wszystkich dotychczasowych doświadczeń, obserwując trendy gospodarcze i społeczne — mamy już plan na kolejne lata. Jako samorząd województwa mamy jedynie nadzieję, że decyzje na poziomie państwowym i europejskim będą szły nadal w kierunku zrównoważonego rozwoju i spójności — dodaje marszałek województwa.

 

REALIZACJA PLANÓW NA ROK 2020 W PODZIALE NA OSIE PRIORYTETOWE                    (dane z 25.09.2020 r.)

LP. OŚ PRIORYTETOWA WARTOŚĆ PROCENTOWA KONTRAKTACJ
1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur  85,33%
2. Kadry dla gospodarki          90,65%
3. Cyfrowy region    86,32%
4. Efektywność energetyczna    89,10%
5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów   73,29%
6. Kultura i dziedzictwo   91,46%
7. Infrastruktura transportowa   81,57%
8. Obszary wymagające rewitalizacji       63,60%
9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych    84,21%
10. Regionalny rynek pracy      84,94%
11. Włączenie społeczne         91,30%

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS