logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1.1

Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Konkurs zamknięty nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-11-27 do: 2020-12-18
Wyniki naboru

W związku ze zwiększeniem alokacji w konkursie po reprogramowaniu do dofinansowania skierowaliśmy dodatkowe 34 projekty, czyli łącznie w ramach konkursu do dofinansowania skierowaliśmy 52 projekty.

3 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20.

W ramach konkursu 18 projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostatało wybranych do dofinansowania.

Etapy oceny projektów

Informujemy, iż etap oceny merytorycznej w ramach konkursu dobiegł końca. Poniżej umieszczamy listę ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, które spełniły wszystkie kryteria oceniane na etapie oceny merytorycznej
i zostały skierowane do etapu negocjacji.

Negocjacje będą prowadzone do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów, poczynając od projektu, który uzyskał najwyższą ocenę punktową na etapie oceny merytorycznej i został skierowany do negocjacji.

Aktualnie trwa sukcesywna wysyłka pism do Wnioskodawców, których projekty zostały skierowane do etapu negocjacji.

Komunikaty

Informujemy o zmianie w regulaminie konkursu, która dotyczy zwiększenia alokacji na dofinansowanie projektów. W związku z reprogramowaniem RPO WiM 2014-2020 i zwiększeniem środków w ramach poddziałania 11.1.1, a także mając na celu dofinansowanie większej liczby wniosków, zwiększamy kwotę przeznaczoną na dofinasowanie projektów w ramach niniejszego konkursu. Alokacja w konkursie po zwiększeniu wynosi 37 534 786,25 PLN. Zmiana obowiązuje od dnia 7 czerwca 2022 r.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie Polski spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2, a tym samym pojawiającymi się ograniczeniami kadrowymi, jak również dużą liczbą złożonych wniosków w ramach konkursu, wydłużamy termin oceny merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu do 21 kwietnia 2021 r.

Nastąpiła konieczność zmodyfikowania treści załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu, tj. Podstawowe warunki udzielania głównych form wsparcia, bowiem dotyczy ona obecnie wymagań w zakresie standardów usług społecznych.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:

Czy spośród wskazanej grupy docelowej, którą w 100% mają stanowić m.in. kobiety, osoby 50+ itd., czy z tego katalogu należy wybrać tylko jedną z tych grup, czy też w ramach rekrutacji część uczestników to mogą być osoby 50+, a część przykładowo kobiety?

Odpowiedź:

W załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 „Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia” wskazany jest pełen katalog kryteriów dla Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe.

Kryterium merytoryczne specyficzne obligatoryjne nr 1 o brzmieniu: „Grupę docelową w projekcie stanowią w 100%:

 • osoby powyżej 50 roku życia albo,
 • kobiety albo,
 • osoby młode poniżej 30 roku życia albo,
 • osoby posiadające najniższe wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne) albo,
 • osoby z niepełnosprawnościami”

nie ma zastosowania w przedmiotowym konkursie.

Kryterium, o którym mowa powyżej nie zostało uwzględnione w Regulaminie konkursu ani w załączniku nr 6 do Regulaminu „KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKTU KONKURSOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020”.

 

Pytanie 2:

Jedynym z kryteriów merytorycznych – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE „Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji”.

Czy to kryterium obowiązuje w niniejszym konkursie, czy musi być spełnione we wszystkich projektach? 

Odpowiedź:

W załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 „Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia” wskazany jest pełen katalog kryteriów dla Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe.

Kryterium merytoryczne specyficzne obligatoryjne nr 1 o brzmieniu: „Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji” nie ma zastosowania w przedmiotowym konkursie. Jest to konkurs typu „inny” (ogólny).

Kryterium, o którym mowa powyżej nie zostało uwzględnione w Regulaminie konkursu ani w załączniku nr 6 do Regulaminu „KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKTU KONKURSOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020”.

 

Pytanie 3:

W regulaminie w/w konkursu jest informacja na str. 21 w części 3.4.1 pkt. 3, że w przypadku osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, Wnioskodawca zobowiązany jest do weryfikacji ich statusu na rynku pracy, na podstawie dostarczonego przez uczestnika projektu zaświadczenia z właściwej instytucji publicznej. Jeżeli osoba bezrobotna pozostaje w rejestrze osób bezrobotnych PUP, to oczywiście ta instytucja wystawi takie zaświadczenie. A jaka instytucja powinna wystawić takie zaświadczenie osobie nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej niepozostającej w rejestrze urzędu pracy?

W załączniku nr 8 Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia na str. 18-19 w tabeli Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE znajduje się opis kryterium nr 1, które brzmi:

"Grupę docelową w projekcie stanowią w 100%:
• osoby powyżej 50 roku życia albo,
• kobiety albo,
• osoby młode poniżej 30 roku życia albo,
• osoby posiadające najniższe wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne) albo,
• osoby z niepełnosprawnościami".
W kolumnie "Opis znaczenia kryterium" znajduje się informacja: "Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości „nie dotyczy”) jest konieczne do przyznania dofinansowania".

W związku z tym pytanie dot. niniejszego kryterium brzmi: Czy jesteśmy zobowiązani do objęcia w projekcie w 100% jednej z w/w grup, tzn. czy grupa docelowa musi być jednorodna, czy możemy jednak wskazać, że kryterium nas nie dotyczy i wsparciem obejmiemy różne osoby, w tym nienależące do żadnej z w/w wymienionych grup (np. pełnosprawnego mężczyznę w wieku 40 lat z wykształceniem ponadgimnazjalnym), ale oczywiście spełniające definicję osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym?
Jeżeli możliwe jest objęcie wsparciem grupy niejednorodnej, to w której części wniosku o dofinansowanie informację, że kryterium naszego projektu nie dotyczy, należy umieścić? W systemie MAKS2 w części 4.7. Kryteria wyboru projektów - nie ma w/w kryterium obligatoryjnego na liście.

 Na tej liście nie ma też kryterium nr 8 ("Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji"), a które znajduje się w załączniku nr 8. Czy to kryterium także jesteśmy zobligowani spełnić, tzn, że grupę docelową projektu stanowić będą wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji”? Czy zgodnie z zapisem w kolumnie "Opis znaczenia kryterium" (o treści: "Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości „nie dotyczy”) jest konieczne do przyznania dofinansowania"), możemy wskazać, że kryterium nas nie dotyczy?

Odpowiedź:

W przypadku osób nieaktywnych zawodowo, takie zaświadczenie można dostać np. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 „Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia” wskazany jest pełen katalog kryteriów dla Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe.

Kryterium, o którym mowa powyżej nie zostało uwzględnione w Regulaminie konkursu ani w załączniku nr 6 do Regulaminu „KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKTU KONKURSOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020”, w związku z powyższym nie ma zastosowania w przedmiotowym konkursie.

Pytanie 1: W regulaminie w/w konkursu jest informacja na str. 21 w części 3.4.1 pkt. 3, że w przypadku osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, Wnioskodawca zobowiązany jest do weryfikacji ich statusu na rynku pracy, na podstawie dostarczonego przez uczestnika projektu zaświadczenia z właściwej instytucji publicznej. Jeżeli osoba bezrobotna pozostaje w rejestrze osób bezrobotnych PUP, to oczywiście ta instytucja wystawi takie zaświadczenie.  A jaka instytucja powinna wystawić takie zaświadczenie osobie nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej niepozostającej w rejestrze urzędu pracy?

Odpowiedź: W przypadku osób nieaktywnych zawodowo, takie zaświadczenie można dostać, np. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Pytanie 2: W załączniku nr 8 Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia na str. 18-19 w tabeli Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE znajduje się opis kryterium nr 1, które brzmi:

"Grupę docelową w projekcie stanowią w 100%:

• osoby powyżej 50 roku życia albo,

• kobiety albo,

• osoby młode poniżej 30 roku życia albo, • osoby posiadające najniższe wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne) albo,

• osoby z niepełnosprawnościami".

W kolumnie "Opis znaczenia kryterium" znajduje się informacja:

"Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości „nie dotyczy”) jest konieczne do przyznania dofinansowania".

W związku z tym pytanie dot. niniejszego kryterium brzmi: Czy jesteśmy zobowiązani do objęcia w projekcie w 100% jednej z w/w grup, tzn. czy grupa docelowa musi być jednorodna, czy możemy jednak wskazać, że kryterium nas nie dotyczy i wsparciem obejmiemy różne osoby, w tym nienależące do żadnej z w/w wymienionych grup (np. pełnosprawnego mężczyznę w wieku 40 lat z wykształceniem ponadgimnazjalnym), ale oczywiście spełniające definicję osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym?

Jeżeli możliwe jest objęcie wsparciem grupy niejednorodnej, to w której części wniosku o dofinansowanie informację, że kryterium naszego projektu nie dotyczy, należy umieścić? W systemie MAKS2 w części 4.7. Kryteria wyboru projektów - nie ma w/w kryterium obligatoryjnego na liście.

 

Na tej liście nie ma też kryterium nr 8 ("Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji"), a które znajduje się w załączniku nr 8. Czy to kryterium także jesteśmy zobligowani spełnić, tzn., że grupę docelową projektu stanowić będą wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji”? Czy zgodnie z zapisem w kolumnie "Opis znaczenia kryterium" (o treści: "Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości „nie dotyczy”) jest konieczne do przyznania dofinansowania"), możemy wskazać, że kryterium nas nie dotyczy?

 

Odpowiedź:  W załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 „Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia” wskazany jest pełen katalog kryteriów dla Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe.

Kryterium, o którym mowa powyżej nie zostało uwzględnione w Regulaminie konkursu ani w załączniku nr 6 do Regulaminu „KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKTU KONKURSOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020”, w związku z powyższym nie ma zastosowania w przedmiotowym konkursie.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie, gdyż definicja beneficjenta w konkursach np. 11.1.1 lub 11.2.3  jest dla mnie niejasna. Chodzi  mi o osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Czy beneficjentem może być wyłącznie osoba fizyczna prowadząca firmę na podstawie odrębnych przepisów. Czy może  beneficjentem może być każdy przedsiębiorca np. normalnie zarejestrowany w ceidg (nie na podstawie jakichś odrębnych przepisów). Czy wymóg aby działalność beneficjenta dot. sfery pomocy i integracji społecznej itd...dotyczy też osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?

Odpowiedź 1:

Powyższe pytanie dotyczy  konkursów ogłaszanych w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WiM 2014−2020

O dofinansowanie projektu w ramach tego Poddziałania mogą ubiegać się następujące podmioty:

Wszystkie podmioty działające, na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W związku z powyższym Wnioskodawcą może zostać wyłącznie podmiot, który prowadzi działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy.  Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu, chyba że prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową (w ww. sferze).

Należy nadmienić jednocześnie, iż jednym z obligatoryjnych kryteriów merytorycznych specyficznych dla tego Poddziałania jest posiadanie przez Wnioskodawcę lub Partnera co najmniej 12-miesięcznego doświadczenia w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Pytanie 2:

Jaka obowiązuje obecnie wysokość stypendium stażowego i szkoleniowego?

Odpowiedź 2:

 1. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe[1], które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[2], jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie[3] – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, chyba że w danym miesiącu nie występuje 20 dni roboczych i odbywanie stażu w mniejszej liczbie godzin stażowych jest niezawinione ze strony uczestnika i podmiotu przyjmującymi na staż[4].
 2. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku.
 

[1] W uzasadnionych przypadkach uczestnik może dobrowolnie zrezygnować z otrzymania stypendium stażowego w projekcie. Beneficjent jest zobowiązany do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnika projektu w sytuacji rezygnacji ze stypendium.

[2] Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[3] W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie. Ponadto, wskazany minimalny wymiar godzinowy nie ma zastosowania w odniesieniu do staży realizowanych na stanowiskach pracy, dla których przewidziano krótszy czas pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

[4] Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne płaconych w całości przez płatnika, tj. podmiot kierujący na staż.

 

Pytanie 3:

Czy projekt może zakładać zakup dla uczestników środków ochrony indywidualnej w związku z zagrożeniem COVID?

Odpowiedź 3:

Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z Regulaminem konkursu, rozstrzygnięcie konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 planowane jest na kwiecień 2021 r., należy stwierdzić, że:

 • na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, Projektodawca nie będzie posiadał wiedzy nt. sytuacji epidemicznej w Polsce, w II kwartale 2021 r. W związku z powyższym ujęcie zakupu środków ochrony osobistej w budżecie projektu, skutkować będzie trudnością w ocenie budżetu pod kątem niezbędności poniesienia takich wydatków w odniesieniu do celu realizacji projektu;
 • w przypadku pojawienia się konieczności zakupu środków ochrony osobistej dla uczestników projektu (ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV -2), można sfinansować ich zakup z oszczędności powstałych na etapie realizacji projektu.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Konkurs ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski

27 listopada 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18 grudnia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2021 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 219.

Sposób składania wniosku

Wnioskodawca w ramach konkursu ma możliwość wyboru formy złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, bowiem Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) dopuszcza zastosowanie systemu mieszanego.

System mieszany polega na tym, że Wnioskodawca sam dokonuje wyboru formy złożenia wniosku spośród dwóch niżej wymienionych form:

1.         elektroniczna – Wnioskodawca oraz Partner/-erzy (o ile dotyczy) podpisuje/-ą wniosek o dofinansowanie projektu podpisem elektronicznym tylko w wersji elektronicznej. Tak podpisany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami (o ile dotyczy), należy przesłać do IOK za pośrednictwem LSI MAKS2, zgodnie z opisem umieszczonym w załączniku nr 2 do Regulaminu. W przypadku wyboru tej formy Wnioskodawca nie składa już wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu;

2.         tradycyjna – dotychczasowa forma złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy przesłać do IOK za pośrednictwem LSI MAKS2. Wnioskodawca musi wygenerować wersję papierową wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami (o ile dotyczy), następnie podpisaną przez osobę/-y upoważnioną/-e do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Wnioskodawcy oraz Partera/-ów (o ile dotyczy) należy nadesłać pocztą do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. W przypadku wyboru tej formy Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu zarówno w wersji elektronicznej (bez podpisu elektronicznego) oraz w wersji papierowej (podpisaną przez osobę/-y upoważnioną/e).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

Wszystkie podmioty działające, na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1 projektu

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

a)         społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:

 •            zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 •            poradnictwa,
 •            wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 •            treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
 •            usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera;

b)        zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

 •            aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 •            poradnictwa,
 •            wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 •            staży,
 •            praktyk zawodowych,
 •            uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 •            kursy i szkolenia zawodowe;

c)         edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie
i sfinansowanie:

 •            zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 •            usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego);

d)        zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

 •           programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 •           finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia,
 •           promocji zdrowego stylu życia (np. działania z zakresu racjonalnego gospodarowania żywnością, działania z zakresu aktywizacji fizycznej służące zmianie postaw i kształtujące nawyki zdrowego stylu życia).

* Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej integracji.

W ramach typu 1, projekty nie mogą być realizowane na terenie MOF Olsztyna i MOF Ełku*.

Oznacza to, iż realizując projekt typu 1, jako miejsce realizacji projektu nie można wskazać gmin należących do MOF Olsztyna i MOF Ełku oraz uczestnikami projektu będą osoby poza MOF Olsztyna oraz poza MOF Ełku.

W skład MOF Olsztyna wchodzą następujące gminy:

 •  miasto Olsztyn,
 •  gmina Barczewo,
 •  gmina Dywity,
 •  gmina Gietrzwałd,
 •  gmina Jonkowo,
 •  gmina Purda,
 •  gmina Stawiguda.

W skład MOF Ełku wchodzą: gmina Ełk i miasto Ełk.

* W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację niektórych zadań przewidzianych w projekcie na terytorium MOF Olsztyna lub MOF Ełku. Jest to dopuszczalne, jeśli projekt zakłada korzystanie z usług niedostępnych na obszarze realizacji projektu. W takiej sytuacji Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu zobowiązany jest zawrzeć szczegółowe uzasadnienie realizacji zadań na terytorium MOF Olsztyna lub MOF Ełku.

Typ 2 projektu

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, klubu integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym odbywać się będzie:

 1. w nowo utworzonych podmiotach,
 2. w istniejących podmiotach.

W ramach typu 2, projekty nie mogą być realizowane na terenie MOF Ełku*.

Oznacza to, iż realizując projekt typu 2 jako miejsce realizacji projektu nie można wskazać gmin należących do MOF Ełku oraz uczestnikami projektu będą osoby mieszkające poza MOF Ełku.

W skład MOF Ełku wchodzą gmina wiejska Ełk i miasto Ełk.

* W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację niektórych zadań przewidzianych w projekcie na terytorium MOF Ełku. Jest to dopuszczalne jeśli projekt zakłada korzystanie z usług niedostępnych na obszarze realizacji projektu. W takiej sytuacji Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu zobowiązany jest zawrzeć szczegółowe uzasadnienie realizacji zadań na terytorium MOF Ełku.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

37 534 786,25 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 7.06.2022 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1.  Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

2. Punktów informacyjnych

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 7.06.2022 r.

2022-06-01

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (obowiązywał 16.11.2020 r. – 6.06.2022 r.)

2020-11-16

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2020-10-22

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Konkurs zamknięty nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.