Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

REGULAMIN KONKURSU – KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU

KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO „Fundusze na zmiany” zwany dalej „Regulaminem”.

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie: Fundusze na zmiany” (dalej: „Konkurs”) jest Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP: 7392965551 (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: „RPO WiM 2014-2020”).
 3. Podmiotem, któremu Organizator powierzył zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu jest agencja reklamowa: Althermedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 210 lok. 25, 00-608 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000341333, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5222797131, REGON 140369870 (zwana dalej: „Agencją”).
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r, poz. 2094,z  pózn.zm.) - Art.2.
 6. Konkurs jest prowadzony na terenie województwa warmińsko-mazurskiego) w Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl  oraz profilu Warmia i Mazury - moje miejsce | Facebook.
 7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.02.2021 r. o godz. 12.00 i trwa do 04.04.2021 r. do godz. 23.59.
 8. Konkurs będzie promowany i rozpowszechniany w lokalnych rozgłośniach radiowych regionalnych, na billboardach, reklamach mobilnych i w Internecie.

 

§2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko mazurskiego. Zgłoszenia pracy konkursowej może dokonać szkoła, reprezentowana przez dyrektora lub nauczyciela posiadającego upoważnienie dyrektora Szkoły w tym zakresie (dalej „Szkoła”).
 2. Celem konkursu jest promocja wśród mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego inwestycji zrealizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Przedmiotem Konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej, obrazującej udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Jak projekty zrealizowane z funduszy unijnych zmieniły Warmię i Mazury?”, wykonanej w jednej ze wskazanych w Regulaminie metod/technik, zgodnie z zasadami określonymi w § 3.
 5. Przystępując do udziału w Konkursie i dokonując zgłoszenia pracy konkursowej, wysłanego mailem na adres Agencji (konkurs@althermedia.pl), Szkoła oświadcza, że:
 1. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu oraz akceptuje warunki i postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania;
 2. Szkole przysługują wszelkie autorskie prawa majątkowe do przesłanej pracy konkursowej;
 3. przesłana praca  konkursowa nie narusza jakichkolwiek dóbr lub praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, ani praw autorskich osób trzecich.

 

§3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie warunkowane jest spełnieniem wskazanych w niniejszym Regulaminie warunków oraz przesłaniem prawidłowego zgłoszenia konkursowego w okresie trwania Konkursu, określonego w § 1 ust. 7 Regulaminu na adres mailowy Agencji (konkurs@althermedia.pl).
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe, które polega na przesłaniu pracy konkursowej, obrazującej udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Jak projekty zrealizowane z funduszy unijnych zmieniły Warmię i Mazury?”, wykonanej w jednej z metod/technik wskazanych w ust.4.
 3. W konkursie będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie prace odnoszące się do projektów zrealizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020. Lista projektów znajduje się na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl
 4. Uczestnicy konkursu mają do wyboru następujące kategorie metody/techniki wykonania pracy konkursowej:

4.1 Praca plastyczna (kartka pocztowa, plakat) musi spełniać następujące kryteria:

 1. być niepowtarzalna i oryginalna, tzn. musi stanowić przejaw działalności twórczej o grupowym charakterze; może być wykonana w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, collage, projekt graficzny wykonany technikami komputerowymi, itp.); nie ma wymagań co do stylu, kolorów i rodzaju czcionki;
 2. kartka pocztowa - powinna być sporządzona na arkuszu o maksymalnym formacie A4, jpg, png, tiff lub pdf;
 3. plakat - powinien zostać wykonany w maksymalnym formacie A0, jpg, png, tiff lub pdf.

4.2 Praca filmowa (spot reklamowy lub film promocyjny) musi spełniać następujące kryteria:

 1. być niepowtarzalna i oryginalna, tj. musi stanowić przejaw działalności twórczej o grupowym charakterze;
 2. spot lub film powinien być nagrany samodzielnie przez uczniów np. aparatem fotograficznym, kamerą, smartfonem lub innym sprzętem rejestrującym wideo; Czas projekcji nie powinien być mniejszy niż 30 sek. i nie powinien przekraczać 120 sekund; akceptowalne formaty zapisu wideo to avi, wmv, flv, mpeg, mov lub mp4.

5.Prace konkursowe mogą być realizowane wyłącznie grupowo, jako utwór zbiorowy.

6. W imieniu Szkoły zgłoszenia dokonuje dyrektor Szkoły lub nauczyciel posiadający upoważnienie dyrektora Szkoły.

7. Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: konkurs@althermedia.pl, na który należy wysłać:

 1. wypełniony formularz konkursowy, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Szkoły. Formularz zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (stanowi on załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);
 2. pracę konkursową (w załączniku) w formacie: jpg, png, tiff, pdf, avi, wmv, flv, mpeg, mov lub mp4.

8. Każda ze Szkół może wysłać maksymalnie 10 prac do konkursu – tj. przesłać 10 różnych prac konkursowych drogą mailową wskazaną w ust.7. W przypadku przesłania więcej niż 10 prac przez tą samą Szkołę, uznaje się, iż zgłoszeniem Konkursowym objęte jest 10 najwcześniejszych e-maili, a pozostałe nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

9. Szkoła, zgłaszająca daną pracę konkursową, musi być autorsko uprawniona do zgłaszanej pracy. Zgłoszenie danej pracy konkursowej przez Szkołę nie może naruszać jakichkolwiek dóbr lub praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, ani praw autorskich. Agencja zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Zgłoszenia w razie uzyskania przez Agencję informacji o tym, iż zamieszczone zgłoszenie konkursowe narusza dobra lub prawa osób trzecich.10.

10. W Konkursie nie będą uwzględniane odpowiedzi e- mail, które:

 1. naruszają obowiązujące przepisy prawa, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
 2. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym tzw. „podmiotów trzecich”, z zastrzeżeniem, iż praca konkursowa może zawierać treści promocyjne odnoszące się do RPO WiM 2014-2020, w tym w szczególności wskazywać na przykłady konkretnych zrealizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 projektów/inwestycji, i odnosić się do nich, ale bez wskazywania firm/emblematów identyfikujących konkretnego przedsiębiorcę,
 3. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp.,
 4. zawierają wizerunki osób trzecich w zakresie niezgodnym z prawem,
 5. naruszają prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,

f)nie dotyczą przedmiotu Konkursu, są kopią całości lub części zgłoszeń konkursowych innych.

11. Zabrania się uczestnikowi konkursu podejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku z uczestnictwem w Konkursie, w celach niezgodnych z prawem. Zabrania się uczestnikowi konkursu zamieszczania w treści odpowiedzi zgłoszeniowej treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa, bądź naruszających dobra lub prawa osób trzecich, w tym także Organizatora.

12. Z chwilą otrzymania nagrody za wygrane zadanie konkursowe, Szkoła bezwarunkowo, bezterminowo i nieodpłatnie przenosi pełne majątkowe prawa autorskie do utworu obejmującego nadesłaną pracę konkursową, na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności poprzez publikowanie na stronach internetowych oraz na profilach Organizatora Konkursu w mediach społecznościowych.

13. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa wyżej obejmuje także wykonywanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów i następuje nieodpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych.

14. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Agencji, a także ich małżonkowie, rodzeństwo, rodzice i partnerzy.

 

§4 Nagroda i zasady wyłaniania zwycięzców

 1. Po zakończeniu naboru w Konkursie Agencja powoła 3 osobową Komisję Konkursową.
 2. Zadania Komisji:
  1. Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń,
  2. Wyłonienie laureatów i listy rezerwowej (ocena Zadań przesłanych przez Uczestników),
  3. Sporządzenie listy zwycięzców,
  4. Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,
  5. Nadzór nad procesem wydania nagród,
  6.    Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.
 3. Spośród Szkół spełniających wymogi uczestnictwa w Konkursie, Komisja wybierze 1 laureata Konkursu i nagrodzi voucherem o wartości 10 000 zł brutto.
 4. Voucher można wykorzystać tylko na zakup sprzętu sportowego lub informatycznego dla wygranej Szkoły.
 5. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 6. Laureatem Konkursu zostaje Szkoła, która przedstawi najciekawszą odpowiedź na zadanie Konkursowe.
 7. Oceny zgłoszeń konkursowych Komisja dokona według następujących kryteriów:

- spójności pracy z tematem wskazanym w §3 ust.2,

- pomysłowości oraz kreatywności,

- oryginalności w podejściu do tematu,

- jakości wykonania pracy w tym m.in. estetyki,

- zespołowości i wartości edukacyjnej.

8. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 06.04.2021r. w poście na profilu Warmia Mazury-moje miejsce w serwisie Facebook.

9. Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się  08.04.2021r. w siedzibie Organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, o ile aktualny stan epidemiologiczny na to pozwoli.

10. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu Agencja skontaktuje się telefonicznie lub e-mailowo ze Szkołą laureatem konkursu w celu potwierdzenia gotowości do odbioru nagrody.

11. Szkoła jest zobowiązana delegować po odbiór nagrody osoby reprezentujące grupę uczniów, która wykonała pracę konkursową wraz z pełnoletnim opiekunem.

12. Nagroda zostanie przekazana po wcześniejszym ustaleniu sposobu przez Agencję w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

13. W przypadku nieodebrania nagrody przez Szkołę Agencja w ciągu 3 dni od stwierdzenia takiej okoliczności skontaktuje się z pierwszą w kolejności Szkołą z listy rezerwowej. Przez nieodebraną nagrodę rozumie się również nagrodę, która nie mogła być wydana z uwagi na niedopełnienie przez Szkołę wymogów określonych wyżej.

14. Organizator i Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Szkołę danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji Szkoły dokonanych po dodaniu zgłoszenia konkursowego, o których Agencja nie została powiadomiona.

15. Organizator i Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Szkoły.

16. Przedstawiciel Szkoły - laureata konkursu wyraża zgodę na utrwalenie w ramach fotorelacji z rozdania nagród swojego wizerunku oraz udziela Organizatorowi Konkursu zezwolenia na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w ramach w/w fotorelacji dla celów informacyjnych i promocyjnych, w tym w szczególności  związanych z promocją Konkursu, m.in. poprzez publikowanie wraz z informacjami o Konkursie oraz wyłonioną zwycięską pracą konkursową na stronach internetowych oraz na profilach Organizatora Konkursu w mediach społecznościowych.

 

§5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres  konkurs@althermedia.pl
 2. Prawo złożenia reklamacji w Konkursie przysługuje wyłącznie Szkołom uczestniczącym w konkursie lub  Szkołom, którym Agencja odmówiła prawa uczestniczenia w Konkursie.
 3. Reklamacje zgłaszane mogą być w trakcie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 4. Reklamacje z podaniem nazwy i adresu Szkoły podpisane przez osobę reprezentującą Szkołę rozpatrywać będzie Komisja w terminie 3 (trzech) dni od daty ich otrzymania.
 5. O efekcie rozpatrzenia reklamacji Szkoła zostanie powiadomiona informacją e-mail przesłaną na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

§6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 r.

2. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

4. Szkoła jest zobowiązana zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, a uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO pt. „ Fundusze na zmiany”

 

Dane Osoby zgłaszającej szkołę (dyrektora lub nauczyciela wyznaczonego i upoważnionego przez dyrekcję szkoły):

imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………

stanowisko:………………………………………………………………………………………………………………

nazwa i adres szkoły (podstawowej lub ponadpodstawowej):…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu służbowego:……………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail służbowego:………………………………………………………………………………………………………….

Pracę konkursową zrealizowali uczniowie klasy:……………………..

Oświadczam, że reprezentowanej przeze mnie Szkole przysługują wszelkie prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, oraz że przesłana praca nie brała udziału w żadnym innym konkursie.

Oświadczam, że przesłana praca  konkursowa nie narusza jakichkolwiek dóbr lub praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, ani praw autorskich osób trzecich.

Działając w imieniu Szkoły oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, akceptuję i przyjmuję do wiadomości wszelkie zawarte w nim uregulowania i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Działając w imieniu Szkoły oświadczam, że w przypadku wygrania Konkursu Szkoła zobowiązuje się do zawarcia z Agencją, działającą w imieniu i na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Organizatora Konkursu,  umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do zwycięskiej pracy konkursowej w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

………………………………………………………………………………………………………………………

(data, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania szkoły i pieczątka szkoły)

 

 

Klauzula informacyjna

W związku z udziałem w konkursie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).

Przetwarzającym dane osobowe jest agencja reklamowa Althermedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 210 lok. 25, 00-608 Warszawa, .

Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.

Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że moje dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020).

Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktów prawnych: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją kampanii outdoorowej dotyczącej RPO WiM 2014-2020 w ramach Projektu pn. Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2021 roku, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania, Beneficjentowi realizującemu Projekt - Województwo Warmińsko-Mazurskie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Moje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.

Moje dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Beneficjenta .

Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską.

W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje mi w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.

Jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z obowiązkiem informacyjnym:

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

(data, podpis)

 

 

Formularz zgłoszeniowy dla szkół - wersja edytowalna

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.