Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.4.2

Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – schemat B

zakończony     od: 2016-07-29 do: 2016-08-29
Wyniki naboru

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 23 stycznia 2017 r., w sprawie przyjęcia listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym złożonych w ramach konkursu nr RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/16 żaden ze złożonych wniosków nie został pozytywnie oceniony.

Komunikaty

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 23 stycznia  2017 r. uległ zmianie Regulamin konkursu: RPWM.01.04.02-28-IP.00-28-001/16, Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

  § 7 ust. 4  - otrzymuje  brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 r.”

Zmiana ma charakter porządkowy oraz wynika z konieczności dostosowania zapisów Regulaminu w zakresie terminu oceny formalno – merytorycznej, której zakończenie przypada na 06.02.2017 r. i terminu rozstrzygnięcia konkursu.


Zmiana obowiązuje od 23.01.2017r.

Projekty ocenia komisja w składzie:

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Komunikat o rozpoczęciu prac KOP

Informujemy, że 28 listopada 2016 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/16 Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług-Schemat B, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 18 października 2016 r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/16.

 

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

 

- § 10 ust. 1  dot.  wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 80 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 80 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”

 

- § 10 ust. 5 dot. wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych,

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku”

 

- § 11 ust. 2 dot.  wydłużenia etapu oceny formalno – merytorycznej z 60 do 70 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 70 dni od dnia powołania KOP”

 

- § 17 ust. 1 dot. korekty adresu e-mail punktu informacyjnego na piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się dofinansowanie udzielają pracownicy Punktu informacyjnego działającego w strukturach Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (parter budynku, pok. nr 8). Informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów  89 521-12-53, 89 521-12-54 w godzinach pracy: poniedziałek – piątek 7:30-15:30, e-mail: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

 

25 sierpnia 2016 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zatwierdził aktualizację załączników do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług-Schemat B.

Aktualizacji podlegają następujące załączniki do Regulaminu konkursu tj.:

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na etapie oceny i realizacji projektu.
Załącznik nr 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów  formalnych wyboru projektów w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (typ 2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 16 Lista sprawdzająca do umowy o dofinansowanie projektu

 

Aktualizacja załącznika nr 3 polega na dodaniu w części „Dodatkowe dokumenty wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu:” brakującego załącznika stanowiącego podstawę oceny kryteriów merytorycznych specyficznych, a mianowicie:

  • List intencyjny/ wstępna umowa dot. współpracy zawarta z potencjalnym kontrahentem zagranicznym (dotyczy Poddziałania 1.4.4).
  • Oświadczenie (w przypadku gdy Wnioskodawcą jest duży przedsiębiorca), że realizacja projektu nie spowoduje spadku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE (dotyczy Poddziałania 1.2.1).
  • Agenda badawcza (dotyczy Poddziałania 1.2.1, typ 1).

 

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

 

Strona naboru z pełną dokumentacja konkursową.

 

Wstępna informacja o naborze

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w ramach poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług - schemat B

 

Termin, od którego można składać wnioski

29 lipca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 sierpnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017 r

Miejsce składania wniosku

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn,

sekretariat, I piętro, pok. 114

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 opcji  "Wyślij wniosek". 

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Grupy przedsiębiorstw – wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), w tym porozumienia, sieci, konsorcja.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

 

Schemat B - w ramach niniejszego schematu wsparcie uzyskają przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP mające na celu zmianę modelu zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów i usług (min. trzy różne produkty/usługi) i oferowanie ich klientom w formie połączonej (w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekty mogą obejmować wydatki na przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane z pakietowaniem oferty. Ponadto dofinansowanie zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców.

 

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur oraz w Regulaminie konkursu (rozdział § 3).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

39 546 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 23 stycznia 2017 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 

 

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdziecie Państwo w Regulaminie konkursu (rozdział § 14, str 14)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

u.piekarska@wmarr.olsztyn.pl,

j.glowienka@wmarr.olsztyn.pl

 

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
Plac Gen. Józefa Bema 3, pok. 8

10-516 Olsztyn

tel. 89 521 12 54

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS