Konferencja 16 lutego 2023
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.4.3

Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis. Konkurs nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/22

zakończony     od: 2022-07-01 do: 2022-07-22
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dotyczących zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z poddziałania 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis.

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk: 6 czerwca–5 lipca 2022 r.

Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184, e-mail: zit@um.elk.pl

Szczegółowe informacje o naborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis

Konkurs nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/22

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Termin, od którego można składać wnioski

1 lipca 2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski

22 lipca 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2022 r.

Miejsce składania wniosku

 1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 381
  w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
 2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym Regulaminie – decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 używając funkcji: „wyślij wniosek” z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście realizacji strategii ZIT bis, jego obszarze funkcjonalnym
lub/i na obszarze realizacji ZIT bis.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania wspierane będą kompleksowe projekty związane ze zrównoważoną mobilnością miejską w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku (jako element Strategii ZIT bis), w tym w infrastrukturę drogowego transportu publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na liniach komunikacji miejskiej, obejmujące w szczególności:

 • elementy drogowe przeznaczone wyłącznie dla transportu publicznego lub nadające priorytet transportowi publicznemu, np. buspasy, obiekty przeznaczone dla transportu autobusowego (tunele, wiadukty), zatoki i pętle autobusowe, przystanki/wiaty i inne niezbędne urządzenia drogowe;
 • budowę, przebudowę skrzyżowań w celu ułatwienia i/lub nadania priorytetu transportowi publicznemu w ruchu;
 • budowę, przebudowę lub remont ciągów ruchu pieszego lub rowerowego służących poprawie dostępności transportu publicznego (wyłącznie jako część projektu);
 • budowę, przebudowę lub remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, przejść dla pieszych, jak również wszelkich innych prac infrastrukturalnych pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów;
 • budowę, przebudowę lub wymianę oświetlenia na energooszczędne (wyłącznie jako część projektu);
 • budowę, przebudowę odcinków dróg nienadających priorytetu transportowi publicznemu, ale poprawiających jakość jego funkcjonowania np. odcinki dróg zapewniające dostęp do miejskich centrów przesiadkowych, pętli autobusowych, stacji kolejowych lub parkingów P&R – łączące takie terminalne z siecią dróg miejskich; odcinki dróg, po których przebiegają linie transportu publicznego lub służące uruchomieniu transportu publicznego
  (na obszarach wcześniej nie obsługiwanych) – wyłącznie jako część projektu;
 • budowę, przebudowę lub remont infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające, w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych) – wyłącznie jako część projektu;
 • budowę/przebudowę kanalizacji teletechnicznej; przebudowa infrastruktury kolidującej – wyłącznie jako część projektu.

Koszty związane z budową, przebudową dróg lokalnych muszą stanowić mniejszość wydatków w ramach projektu. Większościowy procent kosztów (pow. 50%) w ramach projektu muszą stanowić elementy związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, np. ścieżki rowerowe, trakty piesze i pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, azyle, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, elementy BRD, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe, parkingi park&ride i park&bike, zatoki postojowe.

Preferencje otrzymają projekty z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego funkcjonujących na terenach miejskich i pozamiejskich.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 573 975,75 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulamin konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 96 30, 89 521 96 37, 89 521 96 42, 89 521 96 49, 89 521 96 15 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabory.transport@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2022-05-27

Wytyczne ministerialne

2022-05-27

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis. Konkurs nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/22 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.