Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.1

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (schemat B) – projekt pozakonkursowy Warmia i Mazury Sp. z o. o. Nabór nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-004/22

zakończony     od: 2022-12-29 do: 2023-01-31
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (schemat B) – projekt pozakonkursowy Warmia i Mazury Sp. z o. o.

Nabór nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-004/22

Termin, od którego można składać wnioski

29 grudnia 2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 stycznia 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2023 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek".

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w jednym egzemplarzu (oryginał) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/innym nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną:

  • Zarządca regionalnego portu lotniczego;
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Uzgodnione przedsięwzięcie strategiczne Energy Biznes (w ramach Strefy RESA) polegające na budowie infrastruktury (w tym zakupie niezbędnych urządzeń), mające na celu produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii, tj. budowie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji układu pomp ciepła wraz z wprowadzeniem systemu do monitorowania i optymalizacji gospodarki energii.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13 200 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: nabory.energetyka@warmia.mazury.pl

lub

Tomasz Leśnicki e-mail: t.lesnicki@warmia.mazury.pl

Anna Jabłońska e-mail: a.jablonska@warmia.mazury.pl

Telefon:  89 52 19 685, 89 52 19 391

 

lub

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,

tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85, 89 512 54 86,

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16,

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2022-12-28

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (schemat B) – projekt pozakonkursowy Warmia i Mazury Sp. z o. o. Nabór nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-004/22 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.