Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1

Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

zakończony     od: 2016-09-01 do: 2016-09-30
Wyniki naboru

Informujemy, że 16 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu. W ramach konkursu dziewięć projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania. 

Pytania i odpowiedzi
Etapy oceny projektów

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

01.09.2016

Termin, do którego można składać wnioski

30.09.2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2017

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Sytemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
  • Podmioty, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową - adres prowadzenia działalności) jest położona na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Ełku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej;

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i ubóstwem odbywać się będzie:

  • w nowo utworzonych podmiotach,
  • w istniejących podmiotach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wartość dofinansowania wynosi 95%, w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85%, budżetu państwa wynosi 10 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 606 865,23 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17,  10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 82

89 512 54 83,

89 512 54 85,

89 512 54 86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Biuro Regionalne w Elblągu,

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

55 620-09-13,

55 620-09-14,

55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Biuro Regionalne w Ełku,   

ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

87 734-11-09,

87 734-11-10,

87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

Pliki do pobrania

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2016-08-03

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-07-29

Załącznik 3 Umowa o dofinansowanie projektu

2016-08-03

Załącznik 4 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków

2016-07-29

Załącznik 5 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-07-29

Załącznik 6 Karta oceny kryteriów formalnych

2016-08-03

Załącznik 7 Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-08-03

Załącznik 8 Kryteria wyboru projektów - wymogi formalne

2016-08-03

Załącznik 9 Kryteria wyboru projektów - kryteria formalne

2016-08-03

Załącznik 10 Kryteria wyboru projektów - kryteria merytoryczne

2016-08-03

Załącznik 11 Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych

2016-08-03

Załącznik 12 Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej

2016-08-03

Załącznik 13 Wykaz z Analizy problemów społecznych województwa warmińsko - mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej

2016-08-03

Załącznik 14 Lista sprawdzająca

2016-08-03

Załącznik 15 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

2016-08-03

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS