Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.4.2

Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A

zakończony     od: 2016-09-30 do: 2016-10-31
Wyniki naboru

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 10 marca 2017 r., w sprawie przyjęcia listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym złożonych w ramach konkursu nr RPWM.01.04.02-IP.03-28-002/16 żaden ze złożonych wniosków nie został pozytywnie oceniony.

 

Etapy oceny projektów
Komunikaty

 

Informujemy, że 18 stycznia 2017 r. rozpoczęła pracę Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu.

 

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 17 stycznia 2017 r. uległ zmianie Regulamin konkursu: RPWM.01.04.02-28-IP.00-28-002/16, Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

 1.       § 6, w ramach, którego dodano następujące zapisy:
 •   Projekty mogą być objęte pomocą publiczną i pomocą de minimis;
 •   Projekty, w których występuje pomoc publiczna muszą być zgodne z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w tym w szczególności z następującymi rozporządzeniami:
  •         Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER],
  •         Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020” (ust. 6);
 •   Projekty, w których występuje pomoc de minimis muszą być zgodne z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w tym w szczególności z następującymi rozporządzeniami:
  •         Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
  •         Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (ust. 7);

w związku z powyższym zmieniła się numeracja ustępów  w paragrafie 6.

2.      § 16 ustęp 2 Regulaminu, który otrzymał następujące brzmienie:

„W przypadku projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis kwalifikowalność wydatków jest oceniana przez IP zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach, o których mowa w § 6 ust. 6 i 7 Regulaminu”.

 

Ww. zmiany zostały wprowadzone w celu uspójnienia Regulaminu z pozostałymi dokumentami konkursowymi.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 15.12.2016 r. zmianie uległy następujące dokumenty konkursowe:

- Regulamin konkursu RPWM.01.04.02-28-IP.00-28-002/16 (Schemat A) Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług, Działanie  1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020

- Załącznik nr 17 do Regulaminu  konkursu RPWM.01.04.02-28-IP.00-28-002/16 (Schemat A)

 

Zmiany dotyczą następującego zakresu:

- § 7 ust. 4 Regulaminu, dotyczącym zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2017 r. na marzec 2017 r.

Paragraf przyjmuje brzmienie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017 r.;

- § 10 ust. 1 Regulaminu, dot. wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 80 dni.

 

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 80 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”;

- § 10 ust. 6 Regulaminu, dot. wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych.

 

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku”;

- § 11 ust. 3 Regulaminu, dot. wydłużenia etapu oceny formalno-merytorycznej z 60 do 70 dni.

 

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 70 dni od dnia powołania KOP”

- usunięcia ust. 5 § 16 Regulaminu, dot. „ofertowania” dla wydatków powyżej 20 tys. PLN poniesionych przez Beneficjenta przed wejściem w życie Wytycznych horyzontalnych. 

Ww. zmiany wynikają z wytycznych:

- dotyczących konieczności wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 80 dni i etapu oceny formalno-merytorycznej z 60 do 70 dni oraz konieczności wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku,

oraz

- odnoszących się do usunięcia z dokumentacji konkursowej zapisów związanych z postępowaniami wyboru wykonawcy/dostawczy zakupów poniesionych przez Beneficjenta przed wejściem w życie Wytycznych horyzontalnych.

W ramach dokumentacji konkursowej dla Podziałania 1.4.2 Schemat A RPO WiM 20142020 dokonano dodatkowo korespondującej zmiany we wzorze umowy o dofinansowanie (zał. nr 17) w zakresie usunięcia ust. 2 § 15 odnoszącego się do postępowania „ofertowego” dla wydatków powyżej 20 tys. PLN poniesionych przez Beneficjenta przed wejściem w życie Wytycznych horyzontalnych i dostosowania w kontekście przedmiotowej modyfikacji brzmienia i numeracji ust. 3 i 4 § 15 umowy.

 

W związku ze stwierdzoną niejasnością w opisie kryteriów punktowych w Poddziałaniu 1.4.2 Schemat A Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w Poddziałaniu 1.4.2 Schemat A,  Kryteria merytoryczne punktowe, kryterium nr 4 Liczba przedsiębiorstw których oferta włączona zostanie do pakietu – maksymalna wartość  punktów do uzyskania wynosi 5 pkt.

Wstępna informacja o naborze

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja /poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A

Termin, od którego można składać wnioski

30 września 2016

Termin, do którego można składać wnioski

31 października 2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017

Miejsce składania wniosku

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

sekretariat, I piętro, pok. 114


od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 opcji "Wyślij wniosek". 

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn,

I piętro, pok. 114

 

Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)

- grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Schemat A – system mazurskich kart turystycznych w systemie „sail pass” Wsparcie przeznaczone jest na realizację przedsięwzięć wynikających z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia” zmierzające do stworzenia w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne systemu zarządzania żeglarstwem w obszarze szlaku żeglownego Wielkich Jezior Mazurskich. Projekty mogą obejmować wydatki na przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane z organizacją systemu „sail pass”. Ponadto dofinansowane zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców.

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Schematu A dofinansowanie otrzyma jeden projekt.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna Gospodarka oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 946 034,54 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 17 stycznia 2017 r.

Regulamin konkursu wersja archiwalna obowiązujaca od 15 grudnia 2016 r do 16 stycznia 2017 r.

Regulamin konkursu  wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja z 15 grudnia 2016 r. 

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna  

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

 

u.piekarska@wmarr.olsztyn.pl

j.glowienka@wmarr.olsztyn.pl

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS