Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.3

Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

zakończony     od: 2016-10-03 do: 2016-11-03
Wyniki naboru

12 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/16. W ramach konkursu osiemnaście projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania, w tym jednej po procedurze odwoławczej. 

Komunikaty
Wyniki naboru

Informujemy, że 20 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/16. W ramach konkursu siedemnaście projektów otrzymało ocenę pozytywną 
i zostało wybranych do dofinansowania. 

Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi
Komunikaty

W związku z omyłkowym zawarciem zapisów w treści Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/16, wprowadza się następujące zmiany do przedmiotowego Regulaminu konkursu
w Rozdziale III Zasady konkursu:

 • w podrozdziale 3.4 Limity i ograniczenia wynikające ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej skreśla się następujące zdanie:

„1. W przypadku realizacji projektów przez JST lub ich jednostki organizacyjne wsparciem muszą zostać objęte osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wsparcie dla ww. osób realizowane jest na podstawie PAI, dlatego we wniosku o dofinansowanie projektu należy zawrzeć informację na temat realizacji PAI przez PUP w danym powiecie oraz czy dana jednostka będzie ten program realizowała.”;

 

 • w podrozdziale 3.6 Wymagania w zakresie wskaźników dotyczących uczestników/ grupy docelowej, w punkcie 3.6.1, w tabeli Wskaźniki obligatoryjne dla wszystkich wnioskodawców bez względu na charakter grupy docelowej oraz typ wsparcia, wskaźnik produktu oraz rezultatu określony w wierszu 2 tabeli o treści:

„Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu. Kryterium wyboru projektu przewiduje, że co najmniej 15% uczestników projektu będzie poszukiwało pracy, uczestniczyło w kształceniu lub szkoleniu, zdobędzie kwalifikacje, podejmie zatrudnienie.”

otrzymuje brzmienie:

„Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu. Wskaźnik zostanie zrealizowany na poziomie co najmniej 15%.”.

 

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 4 października 2016 roku.

 

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/16

Typ projektu:

1. Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin,

2. Realizacja usług wspierających integrację rodzin
ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej
i podejmowania działań na jej rzecz.

 

Typ projektu nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem projektu nr 1.

Termin, od którego można składać wnioski

03.10.2016

Termin, do którego można składać wnioski

03.11.2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks2 funkcji "Wyślij wniosek".


Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W odniesieniu do projektów typu 1:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

 

Podmioty, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową – adres prowadzenia działalności) jest położona na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Olsztyna (t.j. gminy Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda oraz miasta Olsztyn).

 

W odniesieniu do projektów typu 2:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

 

Podmioty, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową – adres prowadzenia działalności) jest położony na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Ełku (t.j. gminy wiejskiej Ełk i miasta Ełk).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech poniższych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy rodziny):
 1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
 2. Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie KGR, TSR, mediacji;
 3. Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania
  i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/ warsztatach/ poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi t.j. starszymi czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców);
 4. Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystent rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny, mediator, itp.);
 5. Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in.: przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę;
 6. Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
 7. Wsparcie ofiar przemocy domowej i/ lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo specjalistyczne;
 8. Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia w zakresie m.in: żywienia i higienicznego trybu życia, gospodarowania budżetem domowym, organizowania czasu wolnego, podziału zadań w rodzinie;
 9. Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi/ osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/ opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podczas aktywizacji społecznej członków rodziny);
 10. Asystentura i/ lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;
 11. Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);
 12. Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji;
 13. Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny, w tym m.in. wspólne wyjazdy rodzinne;
 14. Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 15. Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy;
 16. Usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

2. Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej
i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).

W przypadku objęcia usługami społecznymi danej rodziny, sfinansowaniu mogą podlegać również usługi opiekuńcze, opiekuńczo-wychowawcze dla osób zależnych (związane
z zapewnieniem opieki osobom zależnym podczas aktywizacji społecznej dorosłych członków rodziny) takie jak:

 1. usługi opiekuńcze dla osób starszych/ osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora „mini świetlice”, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;
 2. usługi opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań).

 

Typ projektu nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem projektu nr 1.

 

Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast. Interwencja obejmie także uzgodnione przedsięwzięcia, zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW.

Preferencjami objęte zostaną projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji:

 • OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych,
 • OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% w tym: wsparcie finansowe EFS wynosi 85%, budżet państwa wynosi 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

21 368 705,65 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

 

Telefony do konsultantów:

89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

 

Godziny pracy punktu:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek – piątek 7:30 - 15:30

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

   Biuro Regionalne w Elblągu

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

 

Telefony do konsultantów:

55 620-09-13

55 620-09-14

55 620-09-16

 

Godziny pracy punktu:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek – piątek 7:30 - 15:30

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

   Biuro Regionalne w Ełku

ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

 

Telefony do konsultantów:

87 734-11-09

87 734-11-10

87 610-07-77

 

Godziny pracy punktu:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek – piątek 7:30 - 15:30

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-10-04

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-08-23

Załącznik 1 Wniosek o dofinansowanie projektu

2016-08-23

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-08-23

Załącznik 3 Umowa o dofinansowanie projektu

2016-08-23

Załącznik 4 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków

2016-08-23

Załącznik 5 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-08-23

Załacznik 6 Karta oceny kryteriów formalnych

2016-08-23

Załącznik 7 Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-08-23

Załącznik 8 Kryteria wyboru projektów - wymogi formalne

2016-08-23

Załącznik 9 Kryteria wyboru projektów - kryteria formalne

2016-08-23

Załącznik 10 Kryteria wyboru projektów - kryteria merytoryczne

2016-08-23

Załącznik 11 Wymagania w zakresie standardów usług społecznych

2016-08-23

Załącznik 12 Wykaz gmin wchodzących w skład Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI): obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej

2016-08-23

Załącznik 13 Wykaz gmin wchodzących w skład Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI): obszary o niskim dostępie do usług publicznych

2016-08-23

Załącznik 14 Lista sprawdzająca

2016-08-23

Załącznik 15 Wykaz z Analizy problemów społecznych województwa warmińsko - mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej

2016-08-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS