Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,00 kW

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,00 kW

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I MONTAŻ ISTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ O MOCY 39,00 kW

Opis:
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW
- Dostawa i montaż 139 sztuk o mocy 300 W, polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych posiadających certyfikaty;
- dostawa i montaż 3 – fazowego inwertera o mocy dostosowanej do mocy elektrowni;
- dostawa i montaż okablowania prądu stałego DC paneli fotowoltaicznych do inwertera prądu przemiennego AC do inwertera do rozdzielni elektrycznej w budynku.


Specyfikacja:
Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy równej 39 kW na budynku zlokalizowanym 19-400 Olecko , Siejnik 1
Instalacja składająca się z:
10 rzędów w których to każdy zawiera 13 szt. ogniw
Dach posiada kierunek południowy i kąt nachylenia ok. 35 stopni
Oferta powinna zawierać w cenie konstrukcję aluminiową z dodatkowym podniesieniem konta nachylenia o dodatkowe 10 %

Wymogi do ofert:

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest spełnienie wszystkich wymagań umieszczonych w formularzu
oferty.


Miejsce i termin :
Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać pocztą, lub kurierem na adres siedziby firmy P.P.H.U Eksport –Import Dariusz Wojciech Kowalewski 19-400 Olecko , Siejnik 1


Termin składania ofert ustala się do 09. 03. 2017 r. włącznie do godziny 12:00. W każdym przypadku liczy się data wpływu do zamawiającego . Oferty złożone po ustalonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin :
Miejsce realizacji zamówienia 19-400 Olecko , Siejnik 1

Termin wykonania 31.12.2017 r.
Za porozumieniem stron termin wykonania może ulec zmianie.
 

Wymagania:
1) Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni Oferenci , którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym ( zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego , oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 10,04,2015 r.)
2) Podanie ceny netto oraz brutto
3) Posiadanie polisy ubezpieczenia OC swojej działalności gospodarczej na kwotę 1000 000,00
4) Udokumentowanie zdolności technicznej i zawodowej (wykonałem należycie minimum 10 instalacji fotowoltaicznych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł)
5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków , o których mowa w stosowanych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub też sytuacji finansowej czy ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych .

Zamawiający powiadomi i podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę i spełnia wszystkie kryteria.

Uwagi:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- Cena netto oferty – 50%
- Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki ( w godzinach ) - 30%
- Okres gwarancji na montaż ( w miesiącach ) – 20%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium :
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty , wyliczanych na podstawie następujących wzorów:
Cena oferty netto
Cena = wartość oferty najtańszej (w Pln. ) / wartość oferty badanej (w Pln. ) x 100 x znaczenie
50% (max.50pkt.)
Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki ( w godzinach )
Czas usunięcia =najkrótszy czas usunięcia awarii/ czas usunięcia awarii badanej oferty x 100 x znacznie 30% ( max 30 pkt.)
Okres gwarancji na montaż ( w miesiącach )
Okres gwarancji =okres gwarancji oferty badanej /najdłuższy okres gwarancji z ofert złożonych
x 100 x znacznie 20% ( max. 20pkt.)


W przypadku uzyskania więcej niż jednej oferty takiej samej ilości punktów wyliczonych wg. ww
kryteriów wybór nastąpi w oparciu o kryterium ceny netto.

  •  Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania umowy w zakresie terminu realizacji zadania
  •  Zamawiający ma prawo do unieważnienia w każdym czasie , oraz do niewybrania oferenta bez podawania jakiejkolwiek przyczyny
Dostępne formaty: PDF (352kb) |

Załączniki

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,00 kW

Dostępne formaty: PDF (352kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.