Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.1.1

Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

zakończony     od: 2016-12-30 do: 2017-02-28
Etapy oceny projektów
Komunikaty
Etapy oceny projektów
Komunikaty

6 marca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Załącznika nr 17 do Regulaminu konkursu nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów.


Aktualizacja Regulaminu Komisji Oceny Projektów, uwzględnia możliwość dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników. Wprowadzenie zmian podyktowane jest realizacją rekomendacji Urzędu Kontroli Skarbowej, dotyczącej rozszerzenia informacji o przepływie dokumentów pomiędzy IOK i ekspertami oraz umożliwi usprawnienie prac KOP.

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Czy Wnioskodawca na moment składania wniosku o dofinansowanie (schemat B) musi wykazać (poprzez dołączenie stosownych dokumentów – np. umowa najmu itp.) posiadanie pomieszczeń, w których zostaną zlokalizowane środki trwałe planowane do zakupu w ramach projektu na okres realizacji projektu i 3 lat trwałości?

Jak to się odnosi do kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 7 – Dysponowanie odpowiednią infrastrukturą techniczną dla kupowanych wyrobów medycznych (w ramach kryterium wnioskodawca musi wykazać, że dysponuje lub zobowiązuje się do dysponowania najpóźniej w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków określonego w umowie o dofinansowanie projektu, infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem)?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników na moment złożenia wniosku „W przypadku projektów polegających na przeprowadzeniu robót budowlanych (również jako robót towarzyszących przystosowaniu pomieszczeń do zakupywanego sprzętu, oraz w przypadku wszystkich innych typów projektów na wezwanie IOK/ION), Wnioskodawca/partnerzy zobowiązani są przedstawić Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: Wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r. poz.1146). Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością wynikać może z różnych tytułów prawnych”.

Kryterium, o którym wspomina Wnioskodawca dotyczy infrastruktury niezbędnej do instalacji, nie obejmuje to jednak prawa do pomieszczeń, które objęte jest szczegółowymi zapisami w dokumentacji technicznej (Instrukcja wypełniania załączników).  

 

Komunikaty
Pytania i odpowiedzi
Komunikaty

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) informuje o zmianie wysokości alokacji na nabory w Poddziałaniach: 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych oraz 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga, które rozpoczną się w grudniu 2016 r.

Zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 5 października 2016 r. wsparcie chorób psychicznych będzie możliwe dopiero po opublikowaniu map potrzeb zdrowotnych w tym obszarze oraz przyjęciu przez ww. Komitet właściwych rekomendacji. W konsekwencji konieczne było wyłączenie przedsięwzięć z zakresu psychiatrii z możliwości ubiegania się o dofinansowanie RPO WiM 2014-2020 w zaplanowanych
na 2016 rok konkursach. Zmianie uległy zatem kwoty zaplanowane na konkursy, które obecnie wynoszą:

w Poddziałaniu 9.1.1 - 10 520 008,00 euro;
w Poddziałaniu 9.1.2 - 10 218 753,00 euro.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych,

Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16

Termin, od którego można składać wnioski

30 grudnia 2016r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 lutego 2017r

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów.

W przypadku projektów wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej – podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających oddziały geriatryczne).

W przypadku pozostałych projektów – podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

oraz z wyłączeniem podmiotów zgodnie ze strategią ZIT Elbląg.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowanenastępujące typy projektów:

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper dla ochrony zdrowia (dokument stanowiący ramy strategiczne dla interwencji w sektorze ochrony zdrowia) wspierane będą m.in. projekty polegające na:

 • Schemat A dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i nie oferują stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:
 • doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu).
 • Schemat B przeznaczony jest  dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu (z wyłączeniem ośrodków specjalistycznych):
 • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK - oprogramowanie sprzęt – jako element projektu);
 • budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym,  w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia  (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu).
 • Schemat C przeznaczony jest dla ośrodków specjalistycznych, tj. podmiotów leczniczych, w których przynajmniej na 3 oddziałach świadczenia wysokospecjalistyczne stanowią ponad 20% wartości wykonywanych świadczeń[1] oraz podmioty monospecjalistyczne prowadzące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w trybie dłuższym niż jednodniowe:
 • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu);

budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym, w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia (wraz z zastosowaniem TIK - oprogramowanie sprzęt – jako element projektu).

 

[1] wg danych NFZ z I półrocza 2016 r.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

45 558 998,64 złotych (na Schemat A – 4 070 858,00 zł, na Schemat B – 20 744 070,32 zł, na Schemat C – 20 744 070,32 zł).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86
89 512 54 82

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

lub

 

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.kilijanska@warmia.mazury.pl

 Tel. 89 521 96 34

       89 521 96 38

       89 521 93 73

       89 521 96 45

       89 521 93 92

Pliki do pobrania

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2016-11-29

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-11-29

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników - wersja edytowalna

2016-11-29

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-11-29

Załącznik 3.1 do Instrukcji wypełniania załączników Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-11-29

Załącznik 3.2 do Instrukcji wypełniania załączników Arkusz kalkulacyjny

2016-11-29

Załącznik 4 Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-11-29

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych wyboru projektów

2016-11-29

Załącznik 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-11-29

Załącznik 7 Wzór Karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjne)

2016-11-29

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjne)

2016-11-29

Załącznik 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjnych)

2016-11-29

Załącznik 10.1 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) - Schemat A

2016-11-29

Załącznik 10.2 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) - Schemat B i C

2016-11-29

Załącznik 11.1 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) - Schemat A

2016-11-29

Załącznik 11.2 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) - Schemat B i C

2016-11-29

Załącznik 12 Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

2016-11-29

Załącznik 12.1 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) - Schemat A

2016-11-29

Załącznik 12.2 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) - Schemat B i C

2016-11-29

Załącznik 13.1 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów - Schemat A

2016-11-29

Załącznik 13.2 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących wyboru projektów - Schemat B i C

2016-11-29

Załącznik 14.1 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych premiujących wyboru projektów - Schemat A

2016-11-29

Załącznik 14.2 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych premiujących wyboru projektów - Schemat B i C

2016-11-29

Załącznik 15.1 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów - Schemat A

2016-11-29

Załącznik 15.2 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów - Schemat B i C

2016-11-29

Załącznik 16.1 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych premiujących wyboru projektów - Schemat A

2016-11-29

Załącznik 16.2 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych premiujących wyboru projektów - Schemat B i C

2016-11-29

Załącznik nr 17 Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-11-29

Załącznik 18 Lista Sprawdzająca do umowy o dofinansowanie projektu

2016-11-29

Załącznik 19 Umowa o dofinansowanie projektu

2016-11-29

Załącznik 20 Wzór Aneksu

2016-11-29

Załącznik 21 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-11-29

Załącznik 22 Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie wdrażania i wspierania trwałego przejścia od opieki instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań rodzinnych i opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osób starszych w Europie

2016-11-29

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

2016-11-29

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-29

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

2016-11-29

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS