Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów z Poddziałania 11.2.5 w Ełku

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne w Ełku z Poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk.

Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursu nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/17, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na następujący typ projektu:.

 • Lokalne działania integracyjne społeczności, sprzyjające włączeniu społecznemu przez realizację usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz, np.:
  • wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji,
  • aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy,
  • udział w rodzinnych piknikach,
  • wspieranie rodzin w ich środowiskach (w szczególności przez usługi streetworkera
   i animatora).

Konkurs skierowany jest do:

 • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
 • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostek zatrudnienia socjalnego realizujących zadania wynikające z przepisów
  o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacji pozarządowych działających na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy
  i integracji społecznej oraz innych podmiotów prowadzących na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmiotów ekonomii społecznej.

Miejscem realizacji projektu jest obszar Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (Miasto Ełk i Gmina wiejska Ełk).

Termin i miejsce spotkania

24 marca 2017 r. w godzinach 10.00-13.30, Ełk

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 21 marca 2017 r. do godz. 10.00

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji

tel. (89) 512 51 84

Pliki do pobrania

Prezentacja ze spotkania

2017-03-27

Agenda spotkania informacyjnego

2017-03-15

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS