bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkania Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM 2014-2020

Od 4 grudnia 2017 r. Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM 2014-2020 konsultowali wstępną wersję raportu końcowego „Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014–2020 (aktualizacja)". Badanie zostało zlecone przez Ministerstwo Rozwoju. Konsultacje trwały do 7 grudnia 2017 r.

__________________________________________________________________________________

Od 1 do 6 grudnia 2017 r. Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacja RPO WiM 2014–2020 konsultowali w trybie obiegowym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na badanie ewaluacyjne „Ewaluacja wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020”.

__________________________________________________________________________________

Od 16 listopada 2017 r. Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM 2014–2020 konsultowali propozycje zmian w Planie ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Konsultacje trwały do 20 listopada 2017 r.

__________________________________________________________________________________

Od 15 do 27 listopada 2017 r. Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacja RPO WiM 2014–2020 konsultowali Plan ewaluacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 w trybie obiegowym.

__________________________________________________________________________________

Od 10 listopada 2017 r. Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM 2014–2020 konsultowali tabelę rekomendacji z badania „Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących EFS”. Badanie zostało zlecone przez Ministerstwo Rozwoju. Konsultacje trwały do 8 grudnia 2017 r.

__________________________________________________________________________________

W dniach 26–27 października 2017 r. odbyło się III posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. W spotkaniu wzięli udział Członkowie GSE oraz pracownicy Jednostki Ewaluacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Tematami poruszanymi na spotkaniu były: ewaluacja w procesie decyzyjnym w perspektywie 2014–2020 na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym, wstępne założenia zakresów badań ewaluacyjnych planowanych do realizacji w 2018 r. oraz aktualizacja Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

__________________________________________________________________________________

Od 9 do 12 października 2017 r. Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacja RPO WiM 2014–2020, konsultowali rekomendacje z badania ewaluacyjnego „Ewaluacja ex post wpływu funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 na podstawowe wskaźniki innowacyjności i działalności B+R”. Badanie zostało zlecone przez Krajową Jednostkę Ewaluacji (Ministerstwo Rozwoju).

__________________________________________________________________________________

Od 20 do 22 września 2017 r. Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM 2014–2020, konsultowali rekomendacje z badania ewaluacyjnego „Wpływ PS 2007–2013 na konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój przedsiębiorczości w Polsce”. Konsultacje odbywały się w trybie obiegowym na prośbę Krajowej Jednostki Ewaluacji.

__________________________________________________________________________________

Od 4 do 6 września 2017 r. Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM 2014–2020 konsultowali wstępną wersję raportu końcowego z badania ewaluacyjnego „Oceny ex ante wsparcia z instrumentów finansowych w ramach POPW 2014-2020, w tym oceny ryzyka dla gwarancji”.

__________________________________________________________________________________

Od 30 sierpnia 2017 r. Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM 2014–2020 konsultowali wstępną wersję raportu końcowego pn. „Ewaluacja ex post wpływu funduszy unijnych w ramach perspektywy 2007–2013 na podstawowe wskaźniki innowacyjności i działalności B+R w gospodarce”. Badanie zostało zlecone przez Krajową Jednostkę Ewaluacji (Ministerstwo Rozwoju). Konsultacje trwały do 4 września 2017 r.

__________________________________________________________________________________

Od 18 do 22 sierpnia 2017 r. Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM 2014–2020, dokonali  konsultacji Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia badania ewaluacyjnego „Ewaluacja wsparcia realizowanego w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” planowanego do realizacji przez Ministerstwo Rozwoju.

__________________________________________________________________________________

Od 19 kwietnia 2017 r. Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM 2014–2020 konsultowali wstępną wersję raportu cząstkowego z badania „Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS”. Konsultacje trwały do 24 kwietnia 2017 r.

__________________________________________________________________________________

 

W dniach 2127 lutego 2017 r. członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WIM w trybie obiegowym konsultowali projekt raportu końcowego z II etapu badania ewaluacyjnego „Analiza zasadności zastosowania poszczególnych form finansowania projektów w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” POPW 2014–2020”.


20 grudnia 2016 r. odbyło się II posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, podczas którego omówiono aktualizację Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, przedstawiono informację dotyczącą badań zrealizowanych w 2016 r. oraz badań planowanych do realizacji
w 2017 r.


Od 29 listopada do 8 grudnia 2016 r. członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM 20142020 konsultowali projekt raportu końcowego z badania ewaluacyjnego „Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego na lata 20142020” w trybie obiegowym.


Od 9 do 17 listopada 2016 r. w trybie obiegowym członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM 20142020 konsultowali projekt raportu końcowego z badania ewaluacyjnego pt. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”.


W dniach 31 października 7 listopada 2016 r. członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM 20142020 dokonali przeglądu Planu ewaluacji RPO WiM 20142020.


W dniach 26 października 4 listopada 2016 r. członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM 20142020 dokonali przeglądu Planu ewaluacji POPW 20142020 w trybie obiegowym.


Od 826 sierpnia 2016 r. w trybie obiegowym członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WIM zgłaszali propozycje tematów badań do Planu ewaluacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji na lata 20172023, opracowywanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.


W dniach 1116 sierpnia 2016 r. członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WIM w trybie obiegowym konsultowali projekt raportu końcowego z I etapu badania ewaluacyjnego pn. „Analiza zasadności zastosowania poszczególnych form finansowania projektów w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” POPW 20142020”.


Od 20 do 27 maja 2016 r. w trybie obiegowym członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WIM konsultowali projekty badań ewaluacyjnych pt.: „Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020” oraz „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”.


W dniach 1118 maja 2016 r. członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM 20142020 dokonali konsultacji projektu Planu ewaluacji Umowy Partnerstwa w trybie obiegowym.


20 listopada 2015 r. odbyło się I posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 (GSE RPO WiM 20142020) powołanej Uchwałą nr 60/640/15/V Zarządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego w dniu 13 listopada 2015 r.
Podczas I posiedzenia GSE RPO WiM 2014-2020 przedstawiono projekt „Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020”.
Członkowie GSE RPO WiM 20142020, jednogłośnie zaakceptowali projekt Planu ewaluacji RPO WiM lata 2014-2020 w zaproponowanym przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO WiM 20142020 kształcie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS